Partijen
1. VVD
2. ChristenUnie
3. CDA
4. Water Natuurlijk
5. PvdA
6. SGP
7. Lokaal Waterbeheer
8. AWP
9. 50 Plus
10. Ondernemend Water
11. Partij voor de Dieren
12. BoerBurgerBeweging
13. BV NL
Onderwerpen
Waterkwaliteit
Veiligheid
Klimaat
Natuur
Economie
Recreatie
Bestuur en financiën
VVD ChristenUnie CDA Water Natuurlijk PvdA SGP Lokaal Waterbeheer AWP 50 Plus Ondernemend Water Partij voor de Dieren BoerBurgerBeweging BVNL
Waterkwaliteit
 • kosten en oplossingen in evenwicht houden.
 • de Europese, landelijke of wetenschappelijk erkende kwaliteitsnormen hanteren.
 • minder en schoner afvalwater en kostbare reststroom (slib) hergebruiken.
 • watervervuiling streng aanpakken.
 • afvalwater bij nieuwbouwprojecten omzetten naar grondstoffen of energie (vergisting).
 • vervanging van kunstmest door meer natuurlijke kunstmestvervangers bevorderen.
CDA heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor waterkwaliteit in haar programma opgenomen.
 • samenwerken, stimuleren en sanctioneren om de vervuiler te laten betalen.
 • rioolwaterzuiveringen binnen 10 jaar verbeteren zodat het gezuiverde water een natuurlijke beek kan voeden.
 • zoeken naar een oplossing om de ENKA-vervuiling geheel te saneren, zonder te lozen in de Rijn.
 • aanpak van vervuiling aan de bron, beginnend bij impactvolle vervuilers.
 • bredere mest- en spuitvrije zones invoeren.
 • de chemische en biologische doelen uit de kaderrichtlijn Water voor 2027 halen.
 • schoonmaken bij de bron.
 • een verbod op het gebruik van glyfosaat.
 • zoveel mogelijk grondstoffen uit het afvalwater halen.
 • strenge beperkingen voor overstorten bij hoosbuien waarbij rioolwater direct in het oppervlaktewater komt.
 • drinkwaterkwaliteit waarborgen door samen te werken met drinkwaterbedrijven.
 • bewustwording om nieuwe schadelijke stoffen in afvalwater te voorkomen.
 • actief aan de slag gaan met het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.
 • stimuleren om nog meer niet gebruikte medicijnen in te zamelen.
Lokaal Waterbeheer heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor waterkwaliteit in haar programma opgenomen. AWP heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor waterkwaliteit in haar programma opgenomen.
 • lagere normen voor waterkwaliteit omdat de meeste vervuiling uit het buitenland komt.
 • snelle adaptatie van het reinigingsproces.
Ondernemend Water heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor waterkwaliteit in haar programma opgenomen.
 • vasthouden aan Kaderrichtlijn Water, Europese nitraatrichtlijn.
 • het gebruik van bestrijdingsmiddelen terugdringen.
 • regels opstellen voor het lozen van koelwater van datacenters.
 • plasticafval in het water voorkomen en afvangen, vervuiler betaalt.
 • deelnemen aan citizen science projecten.
 • filters voor medicijnen.
 • geen (nieuwe of bestaande) vergunningen voor vervuilers.
 • minder strenge normen voor waterkwaliteit.
 • kwaliteit meten en herkomst van vervuiling onderzoeken.
 • rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren.
 • extra filter bij ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
BVNL heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor waterkwaliteit in haar programma opgenomen.
Veiligheid
 • veiligheid bij dijken op orde en gevolgen van calamiteiten beperken.
 • bij ruimtelijke plannen of ontwikkelingen gevolgen van overstroming beperkenen.
 • een robuust watersysteem met balans tussen wateroverlast en -tekort.
 • meer voorlichting en educatie over mogelijke waterisico's.
 • verder investeren in het vasthouden van water in de hoger gelegen gebieden.
 • inzetten op goede communicatie met omwonenden van de Grebbedijk, Noordelijke Randmeren en in de Hoenwaard tijdens de uitvoering van dijkverbeteringsprojecten.
 • bij dijkverbeterering waar mogelijk recreatief medegebruik faciliteren.
 • bij hoog water als bij droogte dijkinspectie intensiveren.
 • Waterzuivering Ede transoformeren naar een energie- en grondstoffenhub.
Water Natuurlijk heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor veiligheid in haar programma opgenomen.
 • dijken versterken met een zorgvuldige inpassing in het landschap en met respect voor cultuurhistorische elementen.
 • waar mogelijk dijken openstellen voor wandelaars en fieters. Auto's en motoren zoveel mogelijk weren.
 • voorop lopen bij het ontwikkelen en gebruiken van duurzame innovatieve technieken.
 • dijken stimuleren die sterk en mooi zijn en tegelijk bijdragen aan de biodiversiteit.
De SGP heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor veiligheid in haar programma opgenomen. Lokaal Waterbeheer heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor veiligheid in haar programma opgenomen.
 • verdroging tegengaan door niet al het hemelwater snel naar zee te pompen.
 • actief aan de slag met winning van warmte uit oppervlaktewater om huizen te verwarmen, als alternatief voor fossiele energie.
 • een energieneutraal waterschap in 2025, een klimaatneutraal waterschap in 2030.
50 plus heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor veiligheid in haar programma opgenomen. Ondernemend Water heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor veiligheid in haar programma opgenomen.
 • het grazen van koeien op dijken niet gedogen.
 • diervriendelijke en duurzame preventieve maatregelen treffen om kwetsbare dijken en kades te beschermen tegen gravende dieren.
 • extra aandacht voor kwetsbare groepen bij calamiteiten.
 • bomen alleen kappen als zij een gevaar vormen voor de waterkering.
 • dynamisch peilbeheer met hogere waterpeilen en grotere peilgebieden met minder versnippering.
 • boeren helpen overschakelen naar landbouwmethoden die passen bij hogere waterstanden.
 • paaiplaatsen voor vissen en amfibieën laten ontstaan door op verschillende plekken grasland onder te laten lopen.
 • een vergunningplicht voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater invoeren.
 • innovatief versterken en aanleggen van dijken.
 • sterke dijken door goede wortelontwikkeling van de grasmat door bemesting.
 • veilige en schone wegen.
 • bij bevers, dassen etc. afweging maken tussen natuur en veiligheid.
BVNL heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor veiligheid in haar programma opgenomen.
Klimaat
 • waterberging en waterabsorbtie van landschap verbeteren.
 • stimuleren waterbuffering met gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.
 • schade door droogte beperken door waterbewustzijn.
 • grondwater aanvullen in De Utrechtse Heuvelrug en De Veluwe.
 • investeren in een klimaatbestendige inrichting.
 • gebiedsvreemd water op de Veluwe te beperken.
 • hooggelegen zandgronden inzetten als belangrijke strategische zoetwatervoorraden.
 • gemeenten stimuleren en ondersteunen in het ontstenen.
 • Bij het onderhoud vrijkomende biomassa lokaal als bodemverbeteraar verwerken.
 • de eigen bedrijfsvoering wordt zo snel mogelijk volledig duurzaam.
 • inzetten op warmtewinning uit rioolwaterzuiveringen, riolen of (oppervlakte) water.
 • duurzaamheid als criterium meewegen in bij aanbestedingen.
 • water als leidend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • waterberging bovenstrooms van Amersfoort, Leusden, en Veenendaal.
 • inzetten op windenergie bij rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort.
 • water beter vasthouden door beekherstel en sloten verondiepen.
 • verkennen of een bijdrage kan worden geleverd aan de bossenstrategie door bosaanplant in de beekdalen.
 • aquathermie benutten en energie uit afvalwater terugwinnen.
 • industriewater hergebruiken op locatie.
 • in de Gelderse Vallei waterkwaliteit en bodemverbetering bevorderen.
 • het vasthouden van water op landbrouwgrond door goed bodem- en waterbeheer te stimuleren en dubbelfuncties te belonen.
 • inwoners stimuleren de regenwaterafvoer af te koppelen.
 • een verdringingsreeks voor grondwater opstellen (bij droogte verbod op grondwatergebruik).
 • verplichte debietmeter bij grondwateronttrekking.
 • wateronttrekking alleen als ondernemer of organisatie evenveel infiltreert of vasthoudt.
 • onttrekkingen in balans brengen op de Veluwe.
 • informatie verstrekken aan burgers over extreme regenval en maatregelen tegen schade.
 • dat het waterschap in 2025 energieneutraal en in 2050 volledig circulair is.
 • in adviezen en aanbestedingen eisen dat er circulair en energie- en klimaatneutraal wordt gewerkt.
 • zo veel mogelijk water vasthouden in de winter en bij piekberegeningen.
 • bufferzones hoog op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug om de grondwaterbellen onder deze gebieden aan te vullen.
 • veelgebruikers laten stoppen met het onttrekken van miljoenen kubieke meters grondwater.
 • invloed in de hoeveelheid water die onttrokken wordt uit kleinere ondiepe putten.
 • expertise van het waterschap inzetten om gemeenten te helpen met het vergroenen en verblauwen van de openbare ruimte.
 • op alle gebouwen van het waterschap zonnepanelen, een volledig circulair waterschap in 2050.
 • afvalstoffen omzetten in grondstoffen.
 • vasthouden en bergen van water in de stad.
 • het watersysteem in het buitengebied robuust maken.
 • energie terugwinnen door energiefabrieken bij afvalwaterzuiveringsinstallaties te bouwen.
 • hergebruik van fosfaat uit rioolwater.
 • biomassa indien mogelijk hergebruiken en vergisten tot biogas.
 • aquathermie bepleiten en minder individueel gebruik van warmte-koude-opslag.
 • de uitstoot van broeikasgassen op de zuivering sterk verminderen.
 • rioolslib opnieuw gebruiken als bodemverbeteraar.
Lokaal Waterbeheer heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor klimaat in haar programma opgenomen. AWP heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor klimaat in haar programma opgenomen.
 • samenwerken met gemeenten t.a.v. verplicht klimaatbestendig bouwen.
 • gemeenten stimuleren het verboden te maken om tuinen te verstenen.
 • waterbewustzijn vergroten.
Ondernemend Water heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor klimaat in haar programma opgenomen.
 • het nat historisch landschap op de Noord-Veluwe herstellen.
 • het inlaten van gebiedsvreemd IJsselwater voorkomen.
 • zoveel mogelijk regenwater opvangen in stad of dorp.
 • boeren helpen bij het overschakelen naar minder droogtegevoelige vormen van landbouw.
 • klimaatplannen combineren met maatregelen voor behoud en herstel van biodiversiteit.
 • een portefeuillehouder voor klimaat en biodiversiteit.
 • uiterlijk in 2030 is het waterschap klimaat-neutraal en circulair.
 • bij (duurzame)energie-opwekking eerst kijken naar gevolgen voor de natuur.
 • grondstoffen uit afvalwater hergebruiken.
 • informatiecampagnes om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen.
 • waterbuffering voor dieren en gewassen en verkoeling in de stad.
 • alternatieven promoten tegen zinloos gebruik van drinkwater.
 • geschikte grondwaterstand voor landbouw, niet natuur.
 • bij droogte IJsselmeerwater binnen kunnen laten.
 • Veluwemassief wordt drinkwaterreservoir.
 • energie produceren uit slib.
 • warmte van waterzuivering gebruiken.
 • focus op kerntaken. Niet mengen in bijvoorbeeld de klimaatdiscussie, maar adaptief beleid.
 • aanpassen aan klimaatontwikkelingen door dijkverhogingen bij de stijging van de zeespiegel.
 • onderzoek naar methoden om energie uit water te halen ondersteunen, al dan niet i.s.m. universiteiten.
Natuur
 • exoten zoals de rivierkreeft aanpakken.
 • dijken gebruiken voor infrastructuur, natuur en cultuurhistorie.
 • regels die niet strenger zijn dan landelijke of Europese wet- en regelgeving.
 • invasieve exoten (zo diervriendelijk mogelijk) bestrijden.
 • extra middelen vrijmaken voor beekvissoorten op de Veluwe.
 • Natura2000 natuurgebieden zoveel mogelijk vrij houden van recreatie.
 • spuitvrije zones langs waterlopen instellen.
 • agro-ecologische principes inzetten.
 • bloemrijke dijken vanwege de bijdrage aan biodiversiteit.
 • inzetten op meer vergroening en biodiversiteit.
 • de waterlopen biodivers beheren.
 • nieuwe natte natuur realiseren bestaande natte natuur optimaliseren.
 • bij elk nieuw project inzet voor de biodiversiteit.
 • inzetten op het winnen van de nutrienten uit de menselijke mest.
 • de functie van een gebied laten afhangen van het waterpeil.
 • hoge prioriteit in een droge periode voor het watervoerend houden van opgeleide sprengenbeken die worden onderhouden en met leem bekleed.
 • grote grondwateronttrekkingen onder de Veluwe stoppen.
 • dijk en waterkanten optimaal inrichten voor de insectenstand en sloten natuurvriendelijk uitbaggeren.
 • waar mogelijk de bever de ruimte geven, beverrat en muskusrat vangen en doden, invasieve exoten intensief bestrijden.
 • een uitgebreide effectrapportage voor nieuwe drinkwatergebieden op landgebruik, bodemdaling en watersysteem.
 • toiletten zonder opvangmogelijkheden in treinen verbieden.
 • het riet in watergangen voldoende maaien zodat de waterdoorgang gegarandeerd is.
 • extra financiele middelen om invasieve exoten te bestrijden.
Lokaal Waterbeheer heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor natuur in haar programma opgenomen.
 • grenzen aan onttrekking van het ondiepe grondwater vastleggen in grondwaterpeilbesluit, zodat woningeigenaren en boeren weten waar ze aan toe zijn en natuurgebieden niet verdrogen.
 • actief inzetten op de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot een samenhangende groenblauwe verbinding tussen verschillende natuurgebieden.
50 plus heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor natuur in haar programma opgenomen. Ondernemend Water heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor natuur in haar programma opgenomen.
 • het doden van dieren i.h.k.v populatiebeheer of schadebestrijding beëindigen.
 • landbouwschade voorkomen door grond van het waterschap aantrekkelijk te maken voor dieren.
 • natuurvriendelijke oevers aanleggen bij renovatie en herstel.
 • boeren stimuleren tot natuurontwikkeling op eigen grond.
 • natuurinclusieve landbouw als norm op pachtgronden van het waterschap.
 • biodiversiteit onder water stimuleren, stuwen, gemalen en vispassages visveilig maken.
 • natuur- en diervriedelijke onderhoudsmethodes.
 • naruurijke bermen, dijken, groenstroken en akkerranden voor biodiversiteit.
 • dat varkens scharrelen om ganzeneieren en Japanse duizendknoop op te eten.
 • discussie over de vraag: 'wat is natuur?'
 • bij bevers, dassen etc. afweging maken tussen natuur en veiligheid.
BVNL heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor natuur in haar programma opgenomen.
Economie
 • maatregelen tegen extremere weersomstandigheden opnemen als criterium.
 • alle projecten toetsen op waterbestendigheid.
 • ondernemers de ruimte geven.
 • dijken gebruiken voor infrastructuur, natuur en cultuurhistorie.
 • afvalwater bij nieuwbouwprojecten omzetten naar grondstoffen of energie (vergisting).
 • multifunctioneel gebruik van landbrouwgrond.
 • de capaciteiten van de waterzuiveringen op de woningbouwopgave afstemmen.
 • bij elk nieuw project inzet voor de biodiversiteit.
 • gemengde land- en tuinbouw steunen op locaties waar bodem en watersysteem zeer divers is.
PvdA heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor economie in haar programma opgenomen. De SGP heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor economie in haar programma opgenomen. Lokaal Waterbeheer heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor economie in haar programma opgenomen.
 • geen nieuwe woningen op plaatsen die over vijftig jaar moeilijk droog en veilig zijn te houden.
 • bij ruimtelijke inrichtingsplannen van wijken voldoende waterafvoer en -opslag.
 • gezuiverd gebruikt water inzetten in de landbouw.
 • kennis en kunde van ondernemers vaker inzetten voor meer duurzame energie, circulaire aanpak en verwaarden van grondstoffen.
 • een waterstimuleringsregeling voor bedrijventerreinen voor wateropslag en hergeruik van regenwater.
 • een dwingender karakter van klimaatadaptief bouwen.
 • samenwerking met de natuur bij aanpassingen aan dijken.
 • geen onevenredige belasting meer voor agrariers.
BVNL heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor economie in haar programma opgenomen.
Recreatie
 • dijken gebruiken voor infrastructuur, natuur en cultuurhistorie.
 • Natura2000 natuurgebieden zoveel mogelijk vrij houden van recreatie.
CDA heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor recreatie in haar programma opgenomen.
 • rivieren zo schoon dat overal gezwommen kan worden.
 • samen met partners waterroutes optimaliseren.
 • alleen elektrisch varen toestaan.
 • mooie waterplekken in routes opnemen en schouwpaden openstellen.
 • (historische) gemalen, sluizen, beken en landschappelijke structuren intact houden en waar nodig renoveren.
 • organisaties ondersteunen die kinderen en volwassen kennis laten maken met water en natuur.
 • zwemlocaties uitbreiden.
 • toegankelijke dijken en schouwpaden voor wandelaars.
 • meer recreatiemogelijkheden langs vijvers, beken en kanalen.
 • samenwerken met de Sportvissersbond, meer visplekken aanleggen, niet met lood vissen.
 • luchtvervuilende en lawaaierige boten verbieden of ontmoedigen.
 • zoveel mogelijk water openstellen voor kanoers.
De SGP heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor recreatie in haar programma opgenomen. Lokaal Waterbeheer heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor recreatie in haar programma opgenomen. AWP heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor recreatie in haar programma opgenomen. 50 plus heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor recreatie in haar programma opgenomen. Ondernemend Water heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor recreatie in haar programma opgenomen.
 • alleen recreatie als dat de natuur niet schaadt.
 • geen recreatie die vervuilt, natuur verstoort of dieren gebruikt.
 • verbod op hengelen.
 • ruimte op de dijken voor bankjes, vissteigers en recreatieve elementen.
BVNL heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor recreatie in haar programma opgenomen.
Organisatie
 • taken die niet tot de wettelijke kerntaken behoren niet financieren.
 • lage belastingdruk en schuldenlast.
 • subsidiesbestedingen goed monitoren en bij misbruik intrekken.
 • geen kwijtschelding voor minima.
 • geld besparen op slim onderhoud van dijken etc.
 • inwoners actief informeren, werken aan draagvlak.
 • voldoen aan de Wet Open Overheid.
 • digitale privacy van de inwoners waarborgen en data goed beheren.
 • rekenkamer, ombudsman en bezwaaradviescommissie zeer zwaar meewegen in de besluiten.
 • de transitie van agrarisch grondgebruik naar extensief landgebruik subsidiëren.
 • subsidies voor maatregelen ter vermindering van waterverbruik en waterafvoer.
 • in gesprek met grootverbruikers van water om te zoeken naar waterbesparingsmaatregelen.
 • campagnes die gedrag beïnvloeden.
 • peilbesluiten weer terug bij Algemeen Bestuur.
 • beperking van lastenverzwaringen, passend kwijtscheldingsbeleid.
 • ontwikkeling van nieuwe waarden, bijvoorbeeld door een rioolwaterzuiveringstaak te zien als bron voor grondstoffen en energie.
 • projecten in de openbare ruimte koppelen om zo kosten te drukken en een verbetering in de kwaliteit van de leefomgeving.
 • medewerkers scholen in automatisering, digitalisering en cybersecurity.
 • voortzetting van het jeugdwaterschapsbestuur.
 • vroeg betrokken worden bij de locatiekeuze voor nieuwbouwprojecten.
 • de Blauwe Omgevingsvisie actualiseren.
 • de subsidieregeling watersparen structureel maken.
 • burgers en ondernemers betrekken bij het waterbeheer.
 • samenwerkingen met gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties en anderen doorzetten en uitbreiden.
 • samenwerken met agrariers die zich sterk maken voor natuur en voor een goed bodem- en watersysteem.
 • open source werken, kennis delen.
 • aandacht voor een sterk personeelsbeleid.
 • samenwerken met andere waterschappen bij de werving van personeel.
 • doorgaan met de subsidiemaatregel voor boeren om maatregelen te nemen die water vasthouden.
 • budget voor burginitiatieven die bijdragen aan een duurzame leefomgeving in de stad.
 • co-financiering aanbieden in bij waterveiligheidsprojecten van anderen.
 • lastenverlaging voor burgers en een nieuw tarief invoeren voor tweepersoonshuishoudens.
 • belastingverlaging voor mensen die hun regenwater afkoppelen van het riool en voor boeren die het waterpeil verhogen.
 • een kostendekkend tarief voor het verrichten van diensten en het verlenen van vergunningen.
 • vroegtijdig van gedachten wisselen met omwonenden bij alle plannen.
 • een klantenpanel, klankbordgroepen en een waterloket instellen.
 • samenwerking met natuurverenigingen en vrijwilligersclubs.
 • samen met stadsbewoners wijkwaterplannen opstellen.
 • energiereductie en circulariteit van de eigen activiteiten.
 • samenwerking en afstemming van beleid tussen de verschillende medeoverheden.
 • digitale veiligheid op orde hebben.
 • investeringen in het publieke domein buiten het belastingstelsel van de waterschappen houden.
 • betere voorlichting naar inwoners/belastingbetalers.
 • waterbeheer uitvoeren met medewerking van het waterschaps jeugdbestuur.
 • toetsen of een besluit van provincie of waterschap bijdraagt aan de kernwaarden veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.
 • een wijziging van de zuiveringsheffing voor tweepersoonhuishoudens.
 • een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor de waterschapsbelasting.
 • een focus op de kerntaken.
 • aanpassing van de huidige belastingstructuur.
 • een sober investeringsbeleid.
 • praten met inwoners tot norm verheffen.
 • een groter democratisch gehalte in het bestuur.
Ondernemend Water heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor bestuur en financiën in haar programma opgenomen.
 • een portefeuillehouder participatie en inclusiviteit.
 • begrijpelijke en genderneutrale communicatie.
 • geborgde zetels voor agrariers volledig afschaffen.
 • openbaar lobbyregister, experimenteren met dualisme.
 • harde duurzaamheidseisen bij subsidies, inkoop en aanbesteding.
 • bedrijven naar rato laten betalen voor verbruik en vervuiling.
 • kwijtschelding van waterschapsbelasting voor burgers in financiële nood.
 • goede participatie.
 • geborgde zetels van agrariërs blijven in het algemeen bestuur.
 • zo min mogelijk personeel en externen.
 • op tijd aangeven dat door personeelstekort niet alles gedaan kan worden.
 • data inzichtelijk voor iedere stakeholder, goede bescherming van data.
 • velddagen voor medewerkers.
 • belastingvrijstelling voor minima.
 • investeringen direct betalen, leningen binnen de termijn terugbetalen.
 • streven naar beperkte belastingtariefverhogingen.
 • scherp toezicht op onnodige uitgaven.
 • geen oneigenlijke activiteiten zoals derde wereldlanden helpen met hun waterproblemen.
 • voorkomen dat allerlei algemene maatregelen vanuit Europa aan Nederland worden opgedrongen.