Partijen
1. GroenLinks
2. VVD
3. Forum voor Democratie
4. CDA
5. D66
6. PvdA
7. ChristenUnie
8. PVV
9. Partij voor de Dieren
10. SP
11. SGP
12. 50 Plus
13. DENK
14. Zwarte piet is zwart
15. BoerBurgerBeweging
16. JA21
17. VOLT
18. BV NL
19. U26 gemeenten
Onderwerpen
Cultuur
Natuur
Energie
Landbouw
Economie
Bestuurscultuur
Bouwen
Openbaar Vervoer
Auto
Fiets
Stikstof
Amersfoort
GroenLinks VVD Forum voor Democratie CDA D66 PvdA ChristenUnie PVV Partij voor de Dieren SP SGP 50 Plus Denk Zwarte Piet is zwart BoerBurgerBeweging JA21 Volt BVNL U26 gemeenten
Cultuur GroenLinks wil:
 • muziekscholen, jeugdtheaters en jeugdtheaterfestivals ondersteunen.
 • het aanbod van kleine festivals, cultuurhuizen, bibliotheken, muziekscholen en theaters beter spreiden.
 • zorgen voor een eerlijke beloning binnen de kunst- en cultuursector.
 • extra budget beschikbaar stellen voor cultuur in het onderwijs en een provinciale kunstprijs instellen.
 • verduurzaming van cultuurgebouwen ondersteunen.
 • toegankelijkheid per fiets en OV en voor mensen met een beperking eisen bij subsidieverlening.
De VVD wil:
 • organisaties zo snel mogelijk op eigen benen laten staan door cofinananciering te eisen bij ondersteuning.
 • eigen inkomsten van instellingen en organisaties eisen volgens de landelijke normen.
 • culturele codes governance, diversiteit & inclusie en fair practice eisen bij steun aan organisaties en verenigingen.
 • samenwerking in de culturele sector bevorderen door gezamenlijke communicatie en promotie mogelijk te maken.
 • festivals ondersteunen die een bovenregionale aantrekkingskracht hebben en bijdragen aan de economie.
FvD wil:
 • geen duurzaamheids- of diversiteitseisen bij subsidieaanvragen voor het organiseren van evenementen.
 • culturele subsidies alleen verstrekken aan authentieke, lokale organisaties en evenementen.
 • geen kunst bij overheidsgebouwen.
CDA wil:
 • subsidies op kunst en cultuur behouden.
 • lokale kunst en cultuur stimuleren in bibliotheken, theater, musea en culturele broedplaatsen.
 • subsidies en fondsen voor kleine initiatieven in de lokale samenleving blijven inzetten.
D66 wil:
 • dat cultuureducatie, bibliotheken, festivals, cultuurparticipatie, makers en werklocaties worden gestimuleerd.
 • een fonds voor gemeenten die de culturele identiteit van de provincie versterkt en daarvoor ook zelf geld vrijmaakt.
PvdA wil:
 • de cultuurimpuls voor het voortgezet onderwijs verdubbelen en het extra geld vooral inzetten op de vmbo-scholen.
 • ieder kind op de middelbare school een museumjaarkaart geven.
 • streekmusea ondersteunen.
 • de provinciale rol als samenwerkingspartner voor de cultuur- en erfgoedsector uitbreiden.
 • de culturele sector steunen bij coronaherstel en stijgende energiekosten.
 • extra geld beschikbaar stellen voor restauratie-achterstanden in het cultureel erfgoed.
De ChristenUnie wil:
 • kunst en cultuur toegankelijk maken voor kinderen en jongeren.
 • initiatieven van culturele ontmoetingsplekken ondersteunen om de leefbaarheid in dorpen en kernen te handhaven en versterken.
 • bereikbare en betaalbare bibliotheken ondersteunen.
 • provinciale inzet en geld inzetten op schaalverkleining, verduurzaming en lokale inbedding van festivals.
 • creatieve broedplekken zoals lokale culturele podia en het kunstvakonderwijs ondersteunen.
PVV wil:
 • (cultuur)subsidies beëindigen.
PvdD wil:
 • ruim middelen vrijmaken voor regionale kunst, cultuur en het behoud van erfgoed.
 • de culturele diversiteit van de regionale kunst- en cultuursector ondersteunen op het gebied van programma, publiek, personeel en partners.
 • investeren in behoud en heropening van toegankelijke openbare bibliotheken.
 • het digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties stimuleren.
SP wil:
 • voorkomen dat streekmusea door regelveging moeten sluiten.
 • vrijwilligersmusea waar nodig steunen met subsidies.
 • vooral kleinschalige kunstprojecten en kleine festivals sponsoren.
 • zorgen voor een ruim aanbod aan boeken voor jongeren, volwassenen, laaggeletterde mensen en mensen die minder digitaal vaardig zijn.
 • cultuuraanbod op middelbare scholen, eventueel verzorgd door lokale theatergroepen.
 • subsidie voor het Jeugdcultuurfonds doorzetten.
 • kastelen, landgoederen en forten die door de gemeenschap onderhouden worden, altijd toegankelijk maken voor die gemeenschap.
De SGP wil:
 • financiële ondersteuning voor musea en culturele instellingen afhankelijk maken van de informatieve en culturele waarde.
 • de ontwikkeling van lesprogramma's voor scholen eisen bij subsidieverlening aan culturele instellingen.
 • bibliotheken in stand houden en stimuleren, ook in het landelijk gebied.
 • de culturele sector zo veel mogelijk haar eigen verdienmodel laten creëren en zeer terughoudend zijn in het financieel ondersteunen van festivals.
 • producten en diensten in de culturele sector toetsen aan Gods Woord.
50 Plus heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor cultuur in haar programma opgenomen. DENK wil:
 • minder geld naar elitecultuur, meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals en andere laagdrempelige activiteiten.
 • een provinciale cultuurpas ter waarde van 100 euro invoeren om bibliotheken, theaters en leerzame evenementen toegankelijker te maken voor de jeugd.
 • het cultuur- en erfgoedbeleid diverser en herkenbaarder maken.
Zwarte piet is zwart wil:
 • extra fondsen voor kunst en cultuur die burgers trots maken op onze Nederlandse geschiedenis.
BBB wil:
 • burgers uitnodigen om ook zelf initiatieven te ontplooien die bijdragen aan erfgoed, cultuur en dorpshistorie.
JA21 wil:
 • geen subsidies om culturele instellingen en evenementen overeind te houden.
Volt wil:
 • culturele evenementen, bibliotheken, muziekscholen en kunstencentra blijven ondersteunen.
BVNL wil:
 • gesubsidieerde instellingen laten streven naar een bedrijfsmodel zonder subsidie.
U26 gemeenten heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor cultuur in haar programma opgenomen.
Natuur GroenLinks wil:
 • 1e recht van koop hebben op grond geschikt voor natuurontwikkeling.
 • extra ecologische verbindingen tussen natuurgebieden.
 • natuurbijdrage en -compensatie eisen in provinciale omgevingsplannen.
 • natuurgebieden aanwijzen die met rust worden gelaten.
 • bufferzones rond natuurgebieden met alleen natuurinclusieve gebouwen, boeren en bedrijven.
 • de principes van de rechten voor de natuur erkennen, bijvoorbeeld Amelisweerd als rechtspersoon.
 • zorgen voor meer groene landschappen en natuur rond steden en dorpen.
 • kappen van bomen langs provinciale wegen voorkomen, maximumsnelheid verlagen.
 • de grondwatervoorraad aanvullen en meer water vasthouden.
 • voorrang geven aan drinkwatervoorziening boven wateronttrekking voor industrie en commerciële toepassingen.
 • de functies in een gebied moeten passen bij het waterpeil van een robuust en toekomstbestendig watersysteem.
 • ruimte komen voor moeras, botanische graslanden, laagveenbos en veenherstel, zoetwateropslag, energieopwekking en natuurontwikkeling.
VVD wil:
 • bij bouw compensatie van natuurwaarde.
 • natuur is openbaar toegankelijk.
 • nieuwe natuur is geen beperking voor omliggende bedrijvigheid en/of recreatie.
 • per Natura2000 gebied winst in kaart brengen door natuurherstel.
 • water vasthouden door klimaatadaptieve inrichting van de provincie.
FVD wil:
 • onze natuur behouden en beschermen.
 • regels op basis van de kunstmatige Natura-2000 structuur en het totaal.
 • ongeschikte Aerius-rekenmodel niet erkennen en/of uitvoeren; de feitelijke stand van de natuur moet maatgevend zijn.
CDA wil:
 • natuur niet alleen in stand houden maar ook kijken naar ontwikkeling van flora en fauna op de langere termijn.
 • beheer van wild (jacht) om weidevogels te beschermen.
 • natuur in verhouding met het aantal mensen.
 • beleid Groene Contour (voormalig landbouwgebied dat wordt omgevormd tot natuurgebied) met ruimte voor natuurontwikkeling voortzeten.
 • bossenstrategie met het doel om nieuw bos te realiseren vervolgen bij natuuraanleg en in vergunningverlening.
D66 wil:
 • behoud en herstel van biodiversiteit.
 • uitbreiding van nieuw groen en water versnellen.
 • waterbeleid richten op weerbaarheid, klimaatadaptatie en kwaliteit.
 • opslag en bufferen van water.
 • waterstand in West-Utrecht verhogen tegen bodemdaling en CO2-uitstoot.
PvdA wil:
 • doeltreffend toezicht op de naleving van de regels voor natuur en milieu.
 • alleen jacht als het niet anders kan.
 • gebruik van grondwater en drinkwatertekort in kaart brengen en aanscherping vergunningenstelsel, verhoging belasting voor grootverbruikers van drinkwater.
ChristenUnie wil:
 • verstening tegengaan.
 • klimaatadaptatie krijgt.
 • bescherming van weidevogels.
 • bestrijding van exoten.
 • houtbouw stimuleren als klimaatneutrale bouwstof.
 • de ontwikkeling van het NNN in 2027 voltooien.
 • robuuste ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.
 • bescherming van de Natura2000 gebieden.
 • waarden als stilte en duisternis opnemen in de omgevingsvisie.
 • opnemen van geschoten wild in de voedselketen.
PVV wil:
 • beheerplannen van Natura2000-gebieden worden versoepeld en niet uitbreiden.
 • agrarisch natuurbeheer.
 • waardevolle natuur behouden.
 • geen nieuwe ecoducten.
 • geen bemoeienis vanuit Brussel wat betreft de Utrechtse natuur.
 • een harde aanpak van illegaal dumpen van afval en bodemvervuiling.
 • bij schade door dieren de meest diervriendelijke oplossing.
PvdD wil:
 • de natuur rechten verlenen in de vorm van rechtspersoonlijkheid.
 • ecologische Hoofdstructuur uiterlijk 2027 volledig gerealiseerd hebben.
 • buiten beschermde natuurgebieden Basiskwaliteit Natuur.
 • bomenadministratie.
 • waar het kan het aantal provinciale wegen door natuurgebieden verminderen.
 • beheer en onderhoud op ecologische wijze.
 • migratiebeperking in de natuur wordt vermeden.
 • bescherming van dieren, natuur en milieu is het uitgangspunt bij beheerplannen en vergunningen.
 • inzet van meer groene BOA’s voor natuurbescherming.
 • alle natuurgebieden worden stiltegebieden.
 • lichtvervuiling wordt aangepakt.
 • de provincie stimuleert dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.
 • biodiversiteit vergroten, bomen beschermen.
 • inheemse bossen worden divers en grootschalig aangeplant en herplant.
 • kappen met kappen.
 • houtwallen en sloten behouden en uitbreiden.
 • inrichting met aandacht voor insecten.
 • ter bescherming van de wilde bij komt er een registratie- en vergunningplicht voor bijenkasten.
 • een gezond ecosysteem tegen plagen.
SP wil:
 • behoud en uitbreiding van groene ruimte. Binnenstedelijk bouwen.
 • realisatie van het Utrechtse natuurnetwerk.
 • uitvalswegen kans voor vergoenen van de bermen voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • nieuwe vormen van financiering van natuur en landschap.
SGP wil:
 • voldoende uitrusting en samenwerking groene boa’s.
50PLUS wil:
 • voldoende afvalbakken in recreatiegebieden.
 • verbeteren lucht- en waterkwaliteit.
 • het gebruik van vislood verbieden.
DENK wil:
 • jagen verbieden in de provincie Utrecht.
 • behoud en uitbreiding van natuurgebieden en bescherming van biodiversiteit.
 • geen verbreding van de A27, voor het behoud van alle bomen bij het bos Amelisweerd.
 • natuur respecteren en versterken.
Zwarte piet is zwart wil:
 • geen nieuwe windmolens totdat onderzocht is wat de gevolgen zijn voor de vogelpopulatie.
BBB wil:
 • gebiedsgerichte aanpak voor landbouw, natuur en recreatie.
 • Utrechtse Heuvelrug (NNN) niet behandelen als Natura-2000 gebied.
 • onderzoek of waterbergingscapaciteit voldoende is, infiltratie waar mogelijk.
 • promoten van het eten van lokale producten.
 • vergroening van bermen en intensiveren ecologisch beheer.
 • inheemse planten en zaden beschikbaar stellen aan burgers en bedrijven voor de verbetering van fauna biodiversiteit.
 • waardering voor groene vrijwilligers waaronder jagers, vissers, vogelaars, biologen en ecologen, zwerfvuil vrijwilligers.
 • extra bomen, natuurspeeltuinen, Tiny Forests en groene wandel- en fietsroutes.
 • subsidiemogelijkheden voor de vergroening van bebouwde ruimte.
JA 21 wil:
 • het aantal natuurgebieden terugbrengen.
 • de komst van de wolf naar de provincie tegengaan.
 • bij overlast afschot van roofdieren zoals vossen en marters.
 • bescherming en behoud van weidevogels en broedplekken.
VOLT wil:
 • verbeteren van de kwaliteit van de natuur en het vergroten van natuurgebieden.
 • natuurgebieden met elkaar verbinden.
 • evenwicht tussen natuur en gebruik van de natuur door de mens.
 • de hele Utrechtse Heuvelrug wordt een beschermd nationaal park.
 • gebiedseigen plant- en boomsoorten aanplanten.
 • maatwerk: de aanpak verschilt per gebied.
 • investeren in oplossingen tegen verdroging en bodemdaling.
 • waterkwaliteit op het vereiste Europese kwaliteitsniveau.
 • water voor natuurbehoud zwaar meewegen in besluitvorming.
BV NL wil:
 • wolven weren.
 • de waardevolle natuur beschermen.
 • investeren in groene boa's.
U26 GEMEENTEN wil:
 • zuinig zijn op de natuur door o.a. beter onderhoud.
 • dieren een fatsoenlijke leefomgeving bieden. Wanneer dieren een probleem vormen: proportionele oplossingen doorvoeren of verplaatsen.
 • grensoverschrijdende recreatie coördineren.
Energie GroenLinks wil:
 • versnelling reductie CO-2 uitstoot naar 60% in 2030.
 • nieuwe energieprojecten zijn minstens 50% coöperatief eigendom Utrechters.
 • de rol van bevoegd gezag nemen bij windenergie en energie-infrastructuur.
 • op daken van bedrijven, distributiecentra en maatschappelijk vastgoed verplicht zonnepanelen plaatsen.
 • geen kernenergie.
 • biomassacentrales niet uitbreiden en waar mogelijk reduceren.
VVD wil:
 • aandacht voor waterstof, geothermie, aquathermie als oplossing voor duurzame energie.
 • lokaal draagvlak voorop bij zon- en windenergie.
 • windmolens en zonneparken is een tijdelijke oplossing.
 • vol gaan voor kernenergie.
FVD wil:
 • geen zonneakkers of windturbines.
 • fossiele brandstof en gas blijven benutten.
CDA wil:
 • tot 2030 huidige plannen voor wind- en zonne energie uitvoeren, daarna niet meer nodig vanwege wind op zee.
 • elektrificatie vindt thuis plaats.
 • inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties financieel helpen bij elektrificatie.
D66 wil:
 • zonnepanelen op alle overheidsdaken.
 • gemaakte afspraken over windmolens en zonneweiden desnoods door provincie afdwingen.
 • bij aanleg investeren in nieuwe natuur, landschapskwaliteit en biodiversiteit. Ook ruimte voor opslag duurzame energie.
 • groene waterstof, geothermie en evt. kernernergie.
PvdA wil:
 • subsidie voor oplossingen overbelasting stroomnet.
 • provincie neemt belang in Stedin.
ChristenUnie wil:
 • aansluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma.
 • regionale warmtenetten mogen geen CO2-uitstoten.
 • zelf met maatregelen het goede voorbeeld geven in het reduceren van de CO2-uitstoot.
 • leegstaande industriegebieden en “pauzelandschappen” gebruiken voor het opwekken van zonne- en windenergie.
 • vervanging van oude windmolens door nieuwe.
PVV wil:
 • woningbouw gaat altijd boven het opwekken van (duurzame) energie.
 • geen subsidie naar windturbines en zonnevelden.
 • Onmiddellijk stoppen met alle plannen voor windturbines en zonneakkers.
 • serieuze onderzoeken naar het bouwen van kerncentrales.
PvdD wil:
 • in de bodem geen gaswinning, zoutwinning, afvalwaterinjectie, CO₂-opslag en opslag van kernafval.
 • maximale inspanning om de opwarming van de Aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.
 • uiterlijk 2030 is Utrecht klimaatneutraal, daarna klimaatpositief.
 • klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren.
 • Utrecht wordt fossielvrij zonder winning of proefboringen van fossiele brandstoffen, zoals schaliegas.
 • alle overheidsgebouwen van de provincie worden verduurzaamd tot minimaal energielabel A.
SP wil:
 • privatisering van nutsbedrijven wordt teruggedraaid, de nieuwe energiebronnen (zon, wind, waterstof, warmtenet, geo- en aquathermie, waterkracht) komen in handen van de overheid.
 • optimaal zonnepanelen op daken.
 • alleen toestemming om te bouwen als zonnepanelen worden geplaatst.
 • bestaande subsidieregelingen blijven onverkort van toepassing.
 • de provincie Utrecht blijft schaliegasvrij.
SGP wil:
 • aardgas moet de komende decennia beschikbaar blijven.
 • de isolatie van huizen heeft de absolute prioriteit.
 • meer geld beschikbaar voor verduurzaming van woningen.
 • onderzoek naar de neveneffecten van alternatieve energiebronnen en innovaties.
 • eerst zon op daken, dan op parkeerterreinen, nooit op goede landbouwgrond.
 • geen grote windmolens.
50PLUS wil:
 • einde aan privatisering energie.
 • stimuleren isolatie woningen particulieren en woningbouwcorporaties.
 • onderzoek naar regionale kerncentrales.
 • onderzoek naar o.a. waterstof, thorium, aquathermie, geothermie buurtaccu’s.
 • bestrijding energiearmoede.
 • uitvoeren Regionale Energie Strategie (RES) met draagvlak.
 • zonnepanelen op overheidsgebouwen en scholen.
 • geen windmolens zonder draagvlak.
 • geen schaliegas.
DENK wil:
 • zonne-energie voor huurders en huiseigenaren stimuleren.
 • duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens en waterkrachtcentrales.
 • niet tegen windmolens, mits er draagvlak is.
 • restwarmte uit de industrie gebruiken voor verwarming.
 • collectieve systemen, zoals warmtenetten, moeten betaalbaar worden.
 • baten en lasten van verduurzaming rechtvaardig verdelen.
 • ondersteuning voor huishoudens met een laag inkomen.
Zwarte piet is zwart wil:
 • een provinciaal energiebedrijf oprichten die ondersteuning kan geven aan haar eigen inwoners, industrie, agrarische sector en middenstand.
BBB wil:
 • hernieuwbare energie meenemen in de ruimtelijke en transitieplannen.
 • geen grootschalige zonnevelden.
 • windturbines mits draagvlak, geen grote turbines.
 • zonnepanelen verplicht voor nieuw vastgoed.
 • boeren maximaal faciliteren in de exploitatie van biogas/mestvergistingsinstallaties.
 • voor kernenergie.
JA 21 wil:
 • kleine kerncentrale (SMR) in de provincie.
 • geen windturbines.
 • geen zonnevelden maar panelen op daken en langs (snel)wegen.
 • geen aardwarmteboringen.
 • niet van het gas af.
 • inzetten op klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat in plaats van het klimaat aanpassen.
VOLT wil:
 • voor 2040 op alle geschikte daken zonnepanelen.
 • investeren in opslag van duurzame energie.
 • haalbaarheid onderzoeken van nieuwe technieken bijv. aardwarmte en groene waterstof.
 • nieuwe windparken bouwen we op logische locaties in het landschap.
 • meer geld en ruimte voor ondernemers die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie.
BV NL wil:
 • geen windmolens of zonneakkers.
 • streven naar energieonafhankelijkheid.
U26 GEMEENTEN wil:
 • geen mega-windturbines op het land.
 • mega-windturbines minimaal 1,5 km van woningen en bedrijven en voldoen aan de flora en fauna wetgeving.
 • maximaal zonnepanelen op daken.
 • geen kerncentrale in de provincie Utrecht; te dichtbevolkt.
 • zonnevelden mits sprake is van meervoudig gebruik van de gronden.
Landbouw GroenLinks wil:
 • duurzame, natuurinclusieve landbouw als voorwaarde stellen.
 • mestvergisters afbouwen.
 • glastuinbouwbedrijven die zich niet omvormen tot een duurzame en circulaire bedrijfstak afbouwen.
 • financiële ondersteuning bieden aan boeren die cultuurhistorisch landschap duurzaam beheren.
 • zorgen voor zachte overgangen tussen landbouw en natuur.
 • nattere vormen van landbouw stimuleren in bodemdalingsgebieden die baat hebben bij een hoger waterpeil.
VVD wil:
 • boeren stimuleren die innoveren op het gebied van milieu en duurzaamheid.
 • inzet weilanden voor zonne-energie stimuleren.
 • boeren mogen nevenactiviteiten ontplooien zoals recreatie, toerisme en natuurbeheer.
FVD wil:
 • geen belemmeringen voor de agrarische sector en de visserij.
 • geen onteigening van onze boeren.
 • boeren zelf laten beslissen over hun bedrijfsvoering.
CDA wil:
 • boeren blijven voedsel produceren en het landschap onderhouden in lijn met de eisen van klimaat, dierenwelzijn, water en bodem.
 • lokale voedselproductie en toekomstbestendige verdienmodellen.
 • de provincie draagt financieel bij aan initiatieven en innovaties richting toekomstbestendige bedrijfsvoering.
 • de provincie maakt middelen vrij voor innovatie van natuurinclusieve landbouw- en natuurbeheer.
 • geen nieuwe natuurgebieden met kwetsbare habitattypen die leiden tot onhoudbare nieuwe eisen voor nabijgelegen agrariërs.
D66 wil:
 • kleinschalige, circulaire landbouw en veeteelt stimuleren.
 • uitbreiding van landbouwbedrijven voorkomen, behalve natuurinclusieve kringlooplandbouw.
 • verkenning van andere verdienmodellen op landbouwgrond ondersteunen.
PvdA wil:
 • lange-termijnvisie (20 jaar) voor de landbouw met doelen voor stikstof, klimaat en water, die boeren duidelijkheid biedt.
ChristenUnie wil:
 • eerlijk verdienmodel voor de boer.
 • steun aan jonge en nieuwe boeren.
 • bevorderen van (wilde) flora en fauna op boerenland en natuur-en landschapsbeheer vergoeden.
 • subsidieregelingen voor innovaties om uitstoot te verlagen.
 • ruim baan geven aan biologische landbouw en inzetten op niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen.
PVV wil:
 • provinciale ondersteuning van boeren met het behouden van hun huidige bedrijfsvoering.
 • Utrechtse boeren ondersteunen op het gebied van innovatie.
 • niet meewerken aan onteigening of uitkopen.
 • ruimte voor recreatieve activiteiten binnen de agrarische sector.
PvdD wil:
 • gebruik van strokenteelt, waardoor de bodem zich kan herstellen.
 • teelt en afname van natuurlijke bouw- en isolatiematerialen.
 • duurzame plantaardige landbouw ondersteunen.
 • transitiecoaches voor natuurvriendelijke landbouw en plantaardige eiwitteelten.
 • ruim baan voor voedselbossen en plantaardige gemeenschapslandbouw.
 • lokale productie van compost wordt gestimuleerd.
 • investeert in de verbinding tussen het (agrarisch) onderwijs en de beroepspraktijk in plantaardige en biologische landbouw.
SP wil:
 • overheidssteun om bodemdaling te bestrijden.
 • voedselbossen stimuleren als iedereen daarvan kan profiteren.
 • bio-industrie terugdringen.
 • diervriendelijke bestrijding van dierenoverlast.
 • Roundup en andere milieubelastende bestrijdingsmiddelen worden verboden.
 • bij Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000-gebieden ruimte voor duurzame en biologische extensieve kringlooplandbouw.
 • nieuwe intensieve landbouw en ligboxstallen worden verboden.
 • WUR, HBO en MBO betrekken bij het levensvatbaar maken van regionale (kringloop)landbouw.
SGP wil:
 • zich inzetten voor dierenwelzijn op het boerenbedrijf.
 • innovaties stimuleren via een provinciale innovatietafel.
 • voortzetting samenwerking in de Regiodeal Foodvalley.
 • productieve landbouwgrond beschermen in lijn met de adviezen van de commissie Remkes.
50PLUS wil:
 • stimuleren circulaire landbouw en waterbeheersing.
 • vereenvoudigen regelgeving productverkoop op het eigen erf.
 • geen nieuwe grootschalige intensieve veehouderij.
 • stimuleren biologische- en natuur inclusieve boeren.
 • handhaven bij overlast van onder andere mest verwerkende bedrijven.
DENK wil:
 • kleinschalige, duurzame én diervriendelijke landbouw i.p.v. megastallen.
Zwarte piet is zwart wil:
 • provinciale steun van agrarische bedrijven i.p.v. grondonteigening.
BBB wil:
 • meer kennisuitwisseling.
 • inzetten op beleid met voldoende perspectief voor jonge boeren.
 • meer lokale en regionale ketens.
 • overgang naar biologisch en natuurinclusief verdienmodel bevorderen.
 • bedrijf stoppen uit eigen keuze d.m.v. eerlijke en transparante afstemming mogelijk maken (geen gedwongen uitkoop).
 • waar mogelijk vrijgekomen agrarische gronden inzetten voor “verkaveling/verplaatsing” of andere doelen zoals wonen.
JA 21 wil:
 • bodemdaling tegengaan door irrigatie.
 • behoud van natuursubsidies voor boeren.
VOLT wil:
 • samenwerking van boer naar bord.
 • boeren helpen (ook financieel) met de stapsgewijze omslag naar een toekomstbestendige landbouw.
 • geld en capaciteit reserveren voor steun aan boeren nu en op de langere termijn.
BV NL wil:
 • meer ruimte voor recreatieve activiteiten binnen de agrarische sector.
U26 GEMEENTEN wil:
 • aanleg zonneweiden op landbouwgronden met monocultuur.
Economie GroenLinks wil:
 • impactondernemers en burgerinitiatieven stimuleren die de betekeniseconomie in de praktijk brengen.
 • sluiten van Green Deals met het bedrijfsleven.
 • aansluiting bij het OESO-initiatief Wellbeing Economy Governments (WE-Go).
 • handelen in lijn met de uitgangspunten van de betekeniseconomie.
 • groene en sociale eisen stellen aan bedrijven die gefinancierd worden met provinciaal geld en bij aanbestedingen.
 • lobbyen voor aanpassing aanbestedingsregels zodat duurzame bedrijven gelijke kansen krijgen.
 • uitbreiding van bedrijventerreinen zoveel mogelijk door verdichting.
 • transformatie en verduurzaming van verouderde bedrijventerreinen en leegstaande kantoren en winkels stimuleren.
 • nieuwe bedrijfsgebouwen adaptief en modulair maken voor toekomstige transformatie.
 • langdurig leegstaande panden opkopen om transformatie zelf te kunnen starten.
VVD wil:
 • verbetering bestaande bedrijventerreinen.
 • uitbreidingsruimte op regionale bedrijventerreinen.
 • innovatieve bijdragen aan een groene en gezonde leefomgeving ondersteunen.
 • groei van (nieuwe) bedrijven en (maak)industrie.
 • geen nieuwe XXL distributiehallen en mega datacenters.
 • voldoende werkgelegenheid op behapbare reisafstand met weg of OV, maar ook goede digitale bereikbaarheid.
FVD wil:
 • volledige steun voor MKB-initiatieven; geen duurzaamheids- en diversiteitseisen.
 • vereenvoudigde regelgeving voor ondernemers.
 • talent uit binnen- en buitenland aantrekken voor het stimuleren van de regionale economie. In gesprek met gemeenten en ondernemers om meer maatschappelijk initiatief en verantwoordelijkheid voor de goede huisvesting van arbeidsmigranten.
 • de financiële middelen versterken die de belangrijkste transities op het gebied van wonen, mobiliteit, landelijk gebied en energietransitie mogelijk maken.
 • stimuleringsregelingen voor innovatieve duurzame energie en andere initiatieven waarbij inwoners direct betrokken zijn.
 • ruimte voor de provincie om (een belangrijk deel van) de eigen benodigde middelen zelf te halen via belastingen aan inwoners.
D66 wil:
 • circulair inkopen, denken en werken stimuleren.
 • hulp bij start van circulaire activiteiten via de eigen kennisbank en trainingen.
 • de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) financiert scale-ups.
 • ruimte bieden aan gemeenten voor passende werklocaties.
 • gemeenten enkel de ruimte geven voor de ontwikkeling van nieuwe kantoorlocaties bij OV­ knooppunten.
 • bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk maken.
PvdA wil:
 • de gezondheidssector stimuleren.
 • aantal bedrijventerreinen niet onbeperkt laten groeien maar verdichten, vergroenen en verduurzamen.
 • verouderde bedrijventerreinen ombouwen tot woongebieden.
 • geen detailhandel op bedrijventerreinen.
 • sociaal ondernemerschap stimuleren met provinciale subsidieregeling en eis voor Social Return on Investment verhogen van 2 naar 5%.
 • afspraken over datacenters met eisen aan hun energieverbruik.
 • subsidie voor Bibliotheek Service Centrum om laaggeletterdheid te bestrijden.
 • werkgeversverenigingen bieden stageplekken en werkgarantie van MBO-studenten.
 • in lesprogramma's vmbo-scholen en ROC’s kijken of vaardigheden in behoefte voorzien.
 • geld voor gemeenten die basisbanen inzetten.
ChristenUnie wil:
 • 130% plancapaciteit ten opzichte van de behoefte aan werklocaties.
 • regionale afstemming bij het bepalen van locaties voor bedrijven, kantoren en winkels.
 • leegstaande kantoorpanden en winkelpanden transformeren naar woningen.
 • winkels in bestaande winkelgebieden.
 • investeren in kwaliteit voor werklocaties door subsidies voor het oprichten van ‘parkmanagement’ en subsidies om bedrijven te verduurzamen.
 • revitaliseren en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen i.p.v. de ontwikkeling van nieuwe terreinen.
 • bij plaatsing van distributiecentra meewegen of deze duurzame werkgelegenheid creëren.
 • ‘verdozing’ van het landschap tegengaan.
PVV wil:
 • Minder verstikkende regelgeving voor ondernemers.
 • rationele afweging tussen economische en ecologische belangen.
 • recreatiegebieden altijd gratis toegankelijk maken.
 • zoveel mogelijk geld terughalen uit Brussel.
 • voorrang voor Utrechtse ondernemers bij opdrachten.
 • distributiecentra toestaan.
 • goede infrastructuur voor ondernemers (wegen, betaalbare energie en digitale snelweg).
 • bij werkgelegenheidssubsidies de voorwaarde dat personeel inwoners van de provincie Utrecht moet zijn.
 • bij onderwijssubsidies de voorwaarde stellen dat de kenniscentra onderwijsinstellingen enkel handelen op wetenschappelijke basis en niet basis van politieke voorkeuren of denkbeelden.
 • geen staatssteun.
PvdD wil:
 • Monitor Brede Welvaart (effecten op dier, natuur, klimaat, milieu en mens) gebruiken voor bewuste keuzes voor de toekomst.
 • kringloopstrategie ontwikkelen.
 • idee loslaten van groei in toerisme.
 • alleen subsidie en opdrachten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie.
 • ondernemers stimuleren om te rapporteren over de maatschappelijke impact van hun onderneming.
 • alleen zakendoen met banken, verzekeraars en pensioenfondsen die hoog scoren op de Eerlijke Geldwijzer.
 • geen greenwashing en geen samenwerking met bedrijven die greenwashen.
 • niet samenwerken met bedrijven die zich schuldig maken aan ecocide.
 • inkoopopdrachten en aanbestedingen 100% klimaatneutraal, diervriendelijk, biologisch, fairtrade en zoveel mogelijk lokaal.
 • provinciale catering wordt plantaardig de norm.
 • regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) investeert niet in dierproeven.
SP wil:
 • herbestemmen van leegstaande kantoren voor sociale woningbouw en studentenkamers.
 • hergebruik en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
 • alleen nieuwe bedrijventerreinen onder voorwaarde van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en bereikbaarheid per OV en fiets.
 • geen grote logistieke bedrijven en energieslurpende datacenters.
 • huidige terreinen voor zware milieucategorieën blijven.
 • verbetering bereikbaarheid van bedrijventerreinen per fiets en OV.
 • ontwikkeling van De Uithof naar een gebied met een mix van functies steunen.
 • We investeren in de circulaire economie.
SGP wil:
 • brede Welvaart meenemen in het economisch beleid.
 • intensivering van het programma Circulaire Economie.
 • goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen over weg, spoor en water.
 • voldoende ruimte bieden voor bedrijventerreinen, liever herstructurering van bestaande bedrijventerreinen dan uitbreiding.
 • beperkte en eenvoudige regels voor bedrijven en een snelle vergunningverlening.
 • innovaties stimuleren, met name in de sectoren waar de markt krap is.
 • liever geen datacenters of bedrijven met een grote ruimtevraag en weinig werkgelegenheid.
 • ruimte voor maakbedrijven die de productie terughalen naar onze provincie.
 • familiebedrijven ondersteunen bij de zoektocht naar passende opvolging.
 • kantorenaanpak herzien.
 • ondersteuning ontwikkeling toekomstbestendige, brede detailhandelsvisie.
 • volumineuze goederen zo veel mogelijk clusteren op aangewezen terreinen in de buurt van centra.
50PLUS wil:
 • dat de subsidiemaatregel ‘Een leven lang leren’ ook beschikbaar voor de 55-plusser.
 • de provincie krijgt ‘voorbeeldfunctie’ bij het inzetten van senioren en de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie.
DENK wil:
 • voorbeeldfunctie provincie: werknemers zoveel mogelijk in vaste dienst nemen en een divers personeelsbestand nastreven.
 • veelvuldig stageplekken bieden aan vmbo- en mbo-studenten.
 • meest ideale omstandigheden scheppen voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, helpen met financiering, subsidies en vergunningen aanvragen eenvoudiger maken.
Zwarte piet is zwart wil:
 • een provinciale bank oprichten.
 • bij aanbestedingen de regionale MKB stimuleren.
BBB wil:
 • ondernemen niet onnodig moeilijk maken.
 • hulp in geval van onvoorziene situaties aan het mkb, bijv. mkb helpen te verduurzamen.
 • gunstig vestigingsklimaat voor mkb-ondernemers.
JA 21 wil:
 • geen belemmerende regels.
 • geen hoge belastingen en geen linkse maakbaarheidsvisies.
 • vestigingsklimaat optimaliseren door bedrijven de ruimte te geven zowel ruimtelijk als economisch.
 • geen duurzaamheidseisen of nieuwe belastingen voor bedrijven.
 • uitbreidingsplannen moeten standaard kunnen tenzij deze aantoonbaar ten koste van de omgeving gaan.
 • lokale economieën stimuleren door het verbeteren van bereikbaarheid van dorpen, steden en bedrijventerreinen.
 • de provincie besteedt zoveel mogelijk Utrechts.
VOLT wil:
 • experimenten en duurzame innovaties extra ondersteunen, kamers in het provinciehuis beschikbaarstellen voor een innovatielab voor jonge ondernemers.
 • stimuleren van kleinschalige plaatselijke economische activiteiten.
 • groene ondernemers actief ondersteunen en successen zichtbaar maken.
 • stimuleren van samenwerking tussen het bedrijfsleven en provinciale en Europese kennisinstituten.
 • naast de kenniseconomie zijn maakindustrie, installatie, bouw, horeca, logistiek, dienstverlening etc. essentieel.
BV NL wil:
 • beleid richten op mkb, ook bij aanbestedingen.
 • geen buitenlandse bedrijven aantrekken waarvoor geen personeel is en geen woonruimte.
U26 GEMEENTEN wil:
 • initiatieven ontplooien om vervuilende industrie (versneld) te verduurzamen.
 • geen uitplaatsing omdat het ten koste gaat van de werkgelegenheid.
 • oude bedrijventerreinen renoveren om nieuwe bedrijventerreinenoverbodig te maken.
 • schone en innovatieve bedrijven aantrekken, bijv. Utrecht Science park.
Bestuur en democratie GroenLinks wil:
 • meldpunt voor (keten)fouten en foutieve gegevens over burgers.
 • een provinciale Ombudsman.
 • een generatietoets voor beleid en regelgeving.
 • de integriteitscode aanscherpen.
 • excuses maken voor het slavernijverleden, Keti Koti feestdag maken.
VVD wil:
 • samenwerking in tegengaan van ondermijning.
 • samen optrekken met andere provincies over Europees beleid.
 • inwoners en ondernemers wijzen op Europese subsidies.
 • vergunningaanvragen behapbaarder maken.
FVD wil:
 • inzetten op decentraal beleid.
 • burgers betrekken bij projecten en besluitvorming.
 • een provinciaal initiërend en bindend referendum invoeren.
 • snoeien in het ambtenarenapparaat.
 • geen diversiteitsbeleid bij provinciaal wervingsbeleid.
CDA wil:
 • stimuleringsregelingen voor duurzame energiemet participatie.
D66 wil:
 • investeren in bestuurlijke slagkracht.
PvdA wil:
 • de mens en de gevolgen voor mensen centraal stellen.
 • mensen betrekken bij besluiten die hen aangaan.
ChristenUnie wil:
 • gemeentelijke beleidsvrijheid zoveel mogelijk bevorderen.
 • particiaptie van belanghebbenden bij de beleidsbepaling.
 • regionale vraagstukken bespreken in ‘gebiedscommissies’.
 • regio’s over de gedeputeerden verdelen door Gedeputeerde Staten.
 • adviezen van de Rekenkamers e.d. zwaar meewegen in besluiten.
 • ondermijning tegengaan door screening.
PVV wil:
 • geen provinciale deelnames in ondemocratische rechtsvormen (zoals bijvoorbeeld de U10).
 • geen medewerking verlenen aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
 • een bindend collectief referendum.
 • provinciale publicaties uitsluitend in het Nederlands.
PvdD wil:
 • toegankelijkheid en stimuleren van burgerinitiatieven, het raadgevend referendum en het burgerberaad.
 • zoveel mogelijk open data en open source gebruiken, geen gesloten algoritmes.
 • een openbaar lobbyregister.
 • klokkenluiders beschermen.
 • gemeenten enkel samenvoegen bij voldoende draagvlak.
 • strict, up-to-date en duidelijk privacybeleid.
 • vertegenwoordigers van gemarginaliseerde groepen actief betrekken bij beleid.
SP wil:
 • vergaderen achter gesloten deuren terugbrengen tot het absoluut noodzakelijke.
 • een transparante begroting van de Provincie.
 • bedreiging van openbare bestuurders aanpakken.
 • beloningen van bestuurders terugdringen: een inkomensplafond, alleen onkostenvergoeding voor maatschappelijke nevenfuncties, expliciete verantwoording van subsidies.
 • meer werk maken van directe inspraak via referenda, hoorzittingen en e-participatie.
 • een slag maken met het openstellen van provinciale data.
SGP wil:
 • capaciteit om BIBOB-onderzoeken tegen ondermijning te doen.
 • de informatieveiligheid op orde brengen bijv. AVG en WOO.
 • samenwerking in Europa in het belang van de provincie, met een transparante lobbyagenda en een actieve bijdrage in het Europees Comité van de Regio’s.
 • snelle beantwoording van brieven aan het provinciale bestuur met een afschrift aan Provinciale Staten.
 • burgers stimuleren mee te denken, inspraak geven bij besluitvorming over complexe thema’s en het uitdaagrecht een plek geven in het provinciale beleid.
 • bij implementatie van de Omgevingswet kiezen voor een meer open houding richting inwoners en gemeenten.
 • periodieke evaluatie van alle samenwerkingsverbanden waarin de provincie participeert.
 • een betere en scherpere controle door de Provinciale Staten op het IPO en gemeenschappelijke regelingen.
50PLUS heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor bestuur en democratie in haar programma opgenomen. DENK wil:
 • lokale inspraak voor besluitvorming rondom specifieke gebieden.
 • een cursus mediawijsheid voor (nieuwe) volksvertegenwoordigers.
 • meer middelen voor lokale en regionale media.
Zwarte piet is zwart wil:
 • budget voor journalistiek verslag van elke Statenvergadering.
 • de kerk raadplegen bij belangrijke besluitvorming.
 • bindende referenda.
 • geen betaalde nevenfuncties voor hoge bestuurders bij de provincie.
BBB wil:
 • de ambtelijke cultuur vernieuwen, beleid op basis van inhoud en vakmanschap.
 • middelen vrijmaken voor statenleden.
 • niet-kerntaken beëindigen of overdragen.
 • ambtenarenapparaat en aantal adviseurs en zzp’ers evalueren.
 • het stelsel van leges herijken.
 • lokale overheidsloketten, participatie vergroten.
JA 21 wil:
 • minder taken en minder ambtenaren.
 • een provinciaal referendum.
 • een gekozen Commissaris van de Koning.
VOLT wil:
 • burgerberaad en ronde tafels met alle belanghebbenden bij politieke besluitvorming.
BV NL wil:
 • een sobere en efficiënte uitvoering van alleen de kerntaken door de provincie.
 • beslissende referenda.
U26 GEMEENTEN wil:
 • intensieve inspraakprocedures met inwoners.
 • een bindend of correctief referendum instellen.
 • intergemeentelijke samenwerking bevorderen.
 • duidelijkheid en transparantie in besluitvorming en in financiën.
Bouwen GroenLinks wil:
 • voor 2030 80.000 nieuwe woningen realiseren met tenminste 75% sociale huur.
 • hulp bieden aan gemeenten om voor statushouders passende woonruimte te realiseren.
 • samen met gemeenten vaker zelf als (mede-)projectontwikkelaar optreden.
 • voormalige agrarische terreinen transformeren naar kleinschalige en duurzame woningen.
 • voor 2025 een klimaatneutraal bouwproces eisen, in 2030 minimaal 50% circulaire bouwmaterialen
 • toekomstbestendig bouwen: natuurinclusief, diervriendelijk en klimaatadaptief.
 • hogere dichtheid, grotere ruimtelijke kwaliteit, goede OV- en fietsverbindingen.
VVD wil:
 • de acute woningnood oplossen door meer flexwoningen te realiseren.
 • goede verdeling tussen (betaalbare) koopwoningen en sociale huurwoningen, ook voor starters en ouderen.
 • inzetten op klimaatadaptief bouwen.
 • bouwen op goed bereikbare locaties; Rijnenburg, de A12-zone, Stoutenburg-Noord, VathorstWest, en in kleine kernen.
 • eisen stellen aan groencompensatie om de kwaliteit van de provincie te behouden en te verbeteren.
 • regels voor woningbouw versoepelen. Gemeenten hebben de regie op de locatie waar zij willen bouwen.
FVD wil:
 • woningen bijbouwen zonder bemoeienis van Den Haag.
 • het traditionele Utrechtse landschap behouden, niet bouwen in Rijnenburg.
 • woningbouw concentreren in steden, niet bij dorpen of op landbouwgrond.
 • geen vergunningen voor nieuwe of bestaande asielzoekscentra.
 • permanente bewoning recreatiewoningen moet mogelijk zijn.
CDA wil:
 • dorpen en steden mogen groeien, ook buiten de rode contouren.
 • grootschalige woningbouwontwikkelingen OV, wegennet en energienet, bijv. Rijnenburg.
 • betaalbare huur- en koopwoningen, 30% sociale huur.
 • duurzame woningen op basis van het Convenant Duurzaam Bouwen.
 • toezicht op gemeenten inzake huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten.
D66 wil:
 • bouwen in Rijnenburg.
 • geconcentreerd bouwen in steden zodat de provincie groen kan blijven.
 • energiepositief, circulair en natuurinclusief bouwen, tenzij dat ten koste gaat van de haalbaarheid van een project.
 • rekening houden met de behoefte aan het type woning, minimaal 30% sociale huur en minimaal 30% middeldure koop- en huurwoningen.
 • voor elke hectare nieuwe bebouwing realiseert de ontwikkelaar een hectare nieuwe natuur.
 • circulair bouwen en bouwen met natuurlijke materialen zo min mogelijk milieuschade.
PvdA wil:
 • ondersteuning aan gemeenten bij huisvesten van statushouders en asielzoekers.
 • gebiedsontwikkeling volgens de Handreiking Gezonde Leefomgeving.
 • de komende 4 jaar 30 miljoen euro om binnenstedelijke woningbouw te versnellen en de woningen betaalbaar te houden.
 • Woningen bouwen zoveel mogelijk binnen de steden en de dorpen.
 • Rijnenburg beperkt bebouwen, ook bouw langs de A12 en agrarisch vastgoed bewonen.
 • minimaal 40% sociale huur, 40% middenhuur of koopwoningen en 20% vrije sector, voldoende studentenhuizen.
ChristenUnie wil:
 • bouwen rondom OV-knoopunten en de A12-zone en in de steden, niet in Rijnenburg.
 • bouwen op klimaatbestendig locaties, i.s.m. gemeenten en waterschappen.
 • energiezuiniger maken van gebouwen/woningen versnellen.
 • minimaal 10.000 woningen per jaar bijbouwen, sociale huur, middenhuur en betaalbare koop samen min. 75%.
 • ombouwen naar woningen van leegstaande bedrijven of kantoren.
 • de zelfwoonplicht stimuleren.
 • ruimte geven aan voldoende woningen voor kwetsbare doelgroepen.
PVV wil:
 • geen voorrang voor statushouders, bouwen voor eigen inwoners.
 • extreme duurzaamheidseisen loslaten, woningbouw moet boven het opwekken van energie gaan.
 • bouwen in de polder Rijnenburg.
 • bouwen buiten de rode contouren.
 • woningbouwplannen dienen aan te sluiten bij de wensen van de woonconsument.
 • de provincie moet zorgen voor kwalitatief goede woningen.
PvdD wil:
 • vrijgekomen landbouwgrond deels omzetten naar natuur, klein deel naar woningbouw.
 • alle nieuwe woningen circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal, en energiepositief bouwen.
 • verduurzaming van bestaande woningen stimuleren.
 • een betere regionale spreiding van sociale huurwoningen.
 • stoppen met de bouw van distributiecentra, datacenters en grote kantoorpanden.
 • nieuwbouw wordt gebouwd volgens het Convenant Duurzame Woningbouw op het hoogste niveau.
SP wil:
 • een mix van woningen voor alle inkomens, min. 40% sociale huur.
 • investeringen door woningcorporaties voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en verduurzaming.
 • duurzaam bouwen bij uitbreiding van bestaande kernen.
 • niet bouwen in groengebieden zoals Rijnenburg of het Groene Hart.
 • tijdelijke woningen in gebieden waar definitieve woningbouw niet kan.
 • niet tornen aan het Groene Hart.
SGP wil:
 • combineren van wonen en werken, meer lokale bedrijventerreinen.
 • flexibele bestemmingsregels als een agrarisch bedrijf stopt.
 • minder regels, meer vertrouwen in de bouwsector.
 • inbreiding, herbestemming, herstructurering en vergroening i.p.v. uitbreiding.
 • circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen stimuleren.
50PLUS wil:
 • dichtbij alle voorzieningen bouwen.
 • bestaande gebouwen herbestemmen tot woonruimte.
 • innovatieve woonvormen stimuleren voor senioren.
 • humanere verzorgingstehuizen en woonzorgcentra bouwen.
 • woningbouwcorporaties ruimte geven om te bouwen in het middensegment.
 • permanente bewoning toestaan in recreatiewoningen.
DENK wil:
 • bouwen in Rijnenburg.
 • leegstaande kantoorpanden ombouwen.
 • grondspeculatie tegengaan.
 • duurzame woningbouw met meer groen in de steden, daarbuiten groene corridors in stand houden.
 • door bouwquota de woningvoorraad betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk maken voor iedereen.
 • meer studentenwoningen en woningen voor (startende) gezinnen.
Zwarte piet is zwart wil:
 • een provinciaal bouwbedrijf oprichten zodat het geld bij de provincie blijft en de bouwmedewerkers goede arbeidsvoorwaarden krijgen.
BBB wil:
 • de bouw in Rijnenburg versnellen.
 • in- en uitbreiding van steden en waar nodig.
 • woonbeleid gericht op energieneutraliteit, duurzaamheid en met draagvlak.
 • ruimte maken voor collectief particulier opdrachtgeverschap.
 • zelfbewoningsverplichting inzetten waar de markt een evenwichtige verdeling laat liggen.
 • tijdelijke woon- en verblijfplaatsen voor asielzoekers en arbeidsmigranten mogleijk maken.
JA 21 wil:
 • woningbouw i.p.v. windturbines in Rijnenburg.
 • alleen bouwen voor de eigen inwoners.
 • doorstroming bevorderen door meer seniorenwoning te bouwen.
 • collectief particulier opdrachtgeverschap stimuleren.
VOLT wil:
 • woningbouw prioriteit geven boven het verbreden van wegen, vanwege de stikstofcrisis.
 • woonruimte realiseren binnen en aan de randen van de grote steden.
 • leegstaande panden herbestemmen.
 • experimenteren met bijv. kleine flexibele/tijdelijke units, woningsplitsing, meerdere generaties onder een dak.
 • 40% sociale huur en verduurzaming van alle bestaande sociale huurwoningen.
BV NL wil:
 • bouwen waar dat binnenstedelijk nog mogelijk is en rondom steden en dorpen.
 • bouwen in de A1-zone en Rijnenburg.
 • betere doorstroming door het heropenen van bejaardencentra.
 • splitsen van woningen mogelijk maken.
 • bestemmingsplannen aanpassen zodat er hoger gebouwd kan worden.
U26 GEMEENTEN wil:
 • geen ‘van boven opgelegde’ bouwopgave.
 • gemeenten moeten bepalen of er wel of niet gebouwd wordt buiten de rode contouren.
 • bouwen in polder Rijnenburg.
 • toestaan van permanente bewoning van receatie- en waterwoningen.
 • realiseren van tijdelijke woningen.
openbaar vervoer GroenLinks wil:
 • vervoersarmoede bestrijden en OV-gebruik stimuleren.
 • experimenteren met gratis OV.
 • plannen voor nog ontbrekende snelle en hoogwaardige OV-verbindingen concreet maken, bijvoorbeeld tussen Utrecht Science Park en Amersfoort.
VVD wil:
 • bij uitbreiding van het OV-netwerk goed kijken naar de verdeling van Intercitystations over de regio.
 • intercitystatus voor stations behouden.
 • zero emissie eisen bij aanbestedingen voor bussen.
 • elektrische bussen en trams op 100% (Nederlandse) groene stroom laten rijden.
FVD wil:
 • goede ov-verbindingen tussen stad en dorp.
CDA wil:
 • inzetten op volledige elektrificatie van het OV in de komende bestuursperiode en investeren in goede oplaad-voorzieningen om dit mogelijk te maken.
 • samen met de stad Utrecht toewerken naar een gedeeltelijk ondergronds net in de stedelijke leefomgeving.
D66 wil:
 • OV uitbreiden.
 • drie nieuwe light-railsverbindingen (Merwedelijn, Papendorplijn, Waterlinielijn) realiseren.
 • uiterlijk 2030 klimaatneutraal OV realiseren.
PvdA wil:
 • met het Rijk en de betrokken gemeenten meebetalen aan de Merwedelijn en de Papendorplijn.
 • verdergaan met het onderzoek naar de haalbaarheid van de Waterlinielijn.
 • mogelijkheden onderzoeken voor het doortrekken van de Merwedelijn of de Papendorplijn naar Rijnenburg.
ChristenUnie wil:
 • de intercitystatus van station Amersfoort Centraal behouden.
PVV wil:
 • goed, zinvol en voor een ieder betaalbaar OV.
 • veilig en doelmatig OV.
 • degelijk cameratoezicht en sneller preventief fouilleren.
 • gratis OV voor mensen met een kleine beurs.
PvdD wil:
 • veilig, betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en toegankelijk OV.
 • emissievrij openbaar vervoer, uiterlijk in 2030.
 • eerst onderzoeken hoe we het bestaande OV-netwerk kunnen optimaliseren en duurzamer maken voordat er dure, nieuwe lightrail- of metrolijnen worden aangelegd.
SP wil:
 • een volwaardige buslijn naar iedere buurt en ieder dorp.
 • het busvervoer terug in overheidshanden, beschikbaar voor alle inkomensgroepen.
 • een supersnelbusverbinding tussen Veenendaal en Amersfoort.
SGP wil:
 • een goede basisinfrastructuur van het OV, die aansluit op het provinciale wegennet en de P&R’s.
50PLUS wil:
 • al het Openbaar Vervoer onderbrengen in een Provinciaal Vervoersbedrijf.
 • openbaar vervoer in de provincie gratis voor AOW-gerechtigden en inwoners met een kleine beurs.
 • zorgen voor een goede bereikbaarheid van de kleine kernen.
 • maatwerk in de dienstregeling, ook in de weekenden.
DENK wil:
 • mogelijkheden onderzoeken om openbaar vervoer gratis te maken voor ouderen, kinderen en minima.
Zwarte piet is zwart wil:
 • gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen.
BBB wil:
 • OV-verbindingen tussen steden en platteland verbeteren en uitbreiden.
 • buslijnen door de kernen versterken.
 • vervoer op afroep mogelijk maken.
 • digitalisering inzetten om bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren, door bijvoorbeeld een openbaar vervoer App of Taxi Pooling platform.
 • P+R locaties bij steden creëren, waarbij automobilisten buiten de binnenstad kunnen parkeren en per OV (Park+OV) of per fiets (Park+Bike) de reis vervolgen.
JA 21 wil:
 • kleine kernen bereikbaar houden door een dekkend netwerk busvervoer.
VOLT wil:
 • meer snelbussen, buurtbussen, weekendbussen (ook naar de Uithof), nachtbussen, trams en moderne overstap-hubs met elektrische deelscooters en leenfietsen.
 • de Uithoflijn doortrekken naar Zeist.
 • een ov-pas voor huishoudens met een kleine portemonnee.
BV NL wil:
 • openbaar vervoer in stad en regio beter op elkaar laten aansluiten.
 • geen lege bussen laten rijden.
 • de provincie terugtrekken uit de ontwikkelingen van nieuwe tramverbindingen.
U26 GEMEENTEN wil:
 • openbaar vervoer stimuleren, niet alleen van stadskern naar dorpskern, maar ook kruisverbindingen tussen dorpskernen.
 • inzetten op de waterstofbus.
 • de tramverbinding niet uitbreiden.
 • openbaar vervoer niet over de centrale knooppunten laten voeren.
 • aansluiten van auto op openbaar vervoer naar P&R faciliteren en goedkoop houden.
Auto GroenLinks wil:
 • in de hele provincie de maximumsnelheid omlaag brengen.
 • geen nieuwe verbindingswegen en grootschalige verbredingen, zoals de geplande verbreding van de A27 bij Amelisweerd en de westelijke ontsluiting bij Amersfoort.
VVD wil:
 • verkeersknelpunten die de doorstroming en/of de leefbaarheid belemmeren aanpakken, zoals de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), de N201 bij Mijdrecht, N221 bij Amersfoort en de N229 bij Wijk bij Duurstede en Odijk.
 • op de provinciale weg 80 rijden waar het kan, en 60 waar het moet voor de verkeersveiligheid en doorstroming.
FVD wil:
 • de A27 verbreden, met minimale schade aan Amelisweerd als uitgangspunt.
 • de snelweg op de Rijnbrug verbreden.
CDA wil:
 • regionale verkeersknelpunten oplossen.
 • verbredingen van de Ring Utrecht zoals de A27 bij Amelisweerd binnen de bestaande ruimte van de huidige snelweg realiseren.
 • bij het Rijk aandringen op optimalisatie van de ring Utrecht, op- en afritten en aansluiting op het regionale wegennet.
D66 wil:
 • autoverkeer niet verder stimuleren.
 • investeren in deelmobiliteit.
 • geen verbreding A27 bij Amelisweerd.
PvdA wil:
 • minder besteden aan uitbreiding.
 • een plan maken voor het reguleren van grote groepen motorrijders over kleine wegen.
 • aanpassingen aan de A27 bij Amelisweerd ‘binnen de bak’ realiseren, zodat het bos niet verder wordt aangetast.
ChristenUnie wil:
 • bijdragen aan ‘Mobility as a Service’ (MaaS).
 • geen nieuwe wegen aanleggen.
 • de snelheid op provinciale wegen - waar mogelijk en logisch - terugbrengen van 80 km/u naar 60 km/u.
PVV wil:
 • de auto een volwaardige plek geven in ons provinciaal beleid.
 • waar nodig provinciale wegen verbreden om doorstroming voor autoverkeer en OV te verbeteren.
 • stoppen met het subsidiëren van de elektrische auto, dus ook geen extra laadpalen.
PvdD wil:
 • geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer.
 • bestaande wegen, zoals de A27 bij Amelisweerd en de Rijnbrug bij Rhenen, niet verbreden.
 • het aantal wegen door natuurgebieden verminderen.
SP wil:
 • de A27 bij Amelisweerd niet verbreden.
 • P+R transferia aanleggen op strategisch gelegen plaatsen buiten de stad, om overstap van auto naar OV goed te faciliteren.
 • aansluitende OV goedkoop maken voor wie de auto buiten de steden parkeert.
SGP wil:
 • veel aaandacht voor allerlei knelpunten in de provincie, kruispunten en ontsluitingswegen, zie voor een uitgebriede lijst het verkiezingsprogramma.
50PLUS wil:
 • maximumsnelheden instellen, op provinciale 60 km/u, bij fietsoversteekplaatsen 30 km/u en op rondwegen en verbindingswegen 80 km/u.
DENK wil:
 • de provinciale opcenten verlagen.
Zwarte Piet is zwart heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor de auto in haar programma opgenomen. BBB wil:
 • de A27 niet verbreden, wel alternatieven onderzoeken.
 • onderzoeken hoe de druk op “N wegen” tussen kernen meer verschoond kan worden van interregionaal forensen verkeer (sluipverkeer)
 • inzetten op de versterking van de bereikbaarheid van bijvoorbeeld dorpen in Utrecht west.
JA 21 wil:
 • vol inzetten op metroverbindingen en ondertunneling.
 • de A27 verbreden om de doorstroming en de verkeersveiligheid te bevorderen.
 • inzetten op behoud en compensatie van natuur bij verbreding van de A27 door ondertunneling of overkapping.
 • de maximumsnelheid op N-wegen niet verlagen van 80 naar 60 km per uur.
 • doorstroming en veiligheid op N-wegen bevorderen: goede verlichting, het aanpakken van knelpunten zoals de bocht bij Mijdrecht, verbreding waar nodig.
VOLT wil:
 • drukke wegen verdiepen.
 • de maximumsnelheid verlagen.
 • meer veilige oversteekplaatsen realiseren.
 • stil asfalt, groenbakken en groene geluidswallen plaatsen.
BV NL wil:
 • de knelpunten op de provinciale zo spoedig aangepakken.
 • de snelheid alleen verlagen als dat noodzakelijk is voor de veiligheid.
U26 gemeenten wil:
 • een hoogwaardig secondair provinciaal wegenverkeersplan opstellen.
 • goede randwegen creëren en gevaarlijke provinciale wegen en knelpunten aanpakken.
Fiets GroenLinks wil:
 • fietsstraten stimuleren waar auto’s geweerd worden.
 • aantrekkelijke en veilige fiets- en wandelroutes tussen steden en dorpen bevorderen.
 • fietstunnels of -bruggen aanleggen.
 • de fietsveiligheid in het buitengebied versterken.
 • gemakkelijker fietsen meenemen in het OV buiten de spits.
 • uitbreiding van deelgebruik van fietsen.
VVD wil:
 • oplaadvoorzieningen voor fietsen uitbreiden.
 • veilig en goed netwerk van fietspaden met verlichting.
 • mogelijk verbreding van fietspaden om tegemoet te komen aan de behoefte van de verschillende gebruikers.
 • snelfietsroutes aanleggen op al bestaande fietspaden die druk worden gebruikt.
 • makkelijker maken oude fiets mee te nemen in het OV.
Forum voor Democratie heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor de fiets in haar programma opgenomen. CDA wil:
 • investeren in provinciale fietsroutes.
 • de aanleg versnellen van deze doorfietsroutes met subsidies en hulp bij planvorming.
 • fietspaden als voorrangsweg aanleggen zodat fietsen loont t.o.v. de auto.
 • gevaarlijke knelpunten op de fietsroutes over de provinciale wegen richting (middelbare) scholen met prioriteit aanpakken.
D66 wil:
 • de fietsroutes op peil houden.
 • meer doorfietsroutes realiseren.
 • bestaande knelpunten wegnemen.
 • kleine kernen rondom grote steden zoals Utrecht en Amersfoort bereikbaar maken voor de (elektrische) fiets.
PvdA wil:
 • fietsverbindingen goed op elkaar aansluiten.
 • een dekkend netwerk van doorfietsroutes versneld voltooien.
 • voorkomen dat snel- en langzaam verkeer elkaar moet kruisen.
 • meer gratis fietsenstallingen bij treinstations, trams en bushaltes.
 • een publiekscampagne om verschillende groepen fietsers tot veilig gedrag te stimuleren.
ChristenUnie wil:
 • aanleg van wandel- en fietsroutes langs erfgoed.
 • fietspaden in en tussen kleine kernen en stedelijk gebied verbeteren.
 • blijven investeren in doorfietsroutes in stadsregio Utrecht om alle regio’s met de stad te verbinden.
 • voorrang geven aan de provinciale plannen aan fietsers en voetgangers t.o.v. de auto.
 • verbreding van fietspaden zodat de veiligheid wordt gewaarborgd voor alle soorten fietsers.
 • betere fietsvoorzieningen zoals het huren van een OV-fiets en plaatsing van nieuwe stallingen en het onderhoud van bestaande stallingen en fietsenrekken bij OV-knooppunten en haltes.
 • knelpunten aanpakken zoals een verbreding van het fietspad langs de Demkabrug in Utrecht, de fietsbrug over de A12 ter hoogte van Bunnik, behoud van het fietsveer bij Nieuwer ter Aa of een goed alternatief, een fietsvriendelijke verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen.
PVV heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor de fiets in haar programma opgenomen. PvdD wil:
 • investeren in veilige wandel-, fiets-, en snelfietspaden.
 • innovatie gebruik van o.a. elektrische deelfietsen stimuleren.
 • woon-werkverkeer terugdringen door het aanmoedigen van het gebruik van elektrische fietsen.
SP wil:
 • de binnenwegen verkeersluw maken om ruimte te maken voor de fietser. De maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer gaat omlaag waar veel gefietst wordt.
 • zo snel mogelijk alle gemeenten aansluiten op het provinciale netwerk van doorfietsroutes.
 • investeren in overdekte fietsenstallingen bij bushaltes, waar ook deelfietsen standaard beschikbaar zijn.
 • deelfietsen kunnen ook op zondag op een ander station worden ingeleverd dan waar ze gehuurd zijn.
 • veilige oversteekplaatsen op provinciale wegen waar met name veel scholieren komen..
SGP wil:
 • het gebruik van fietshelmen onder kwetsbare doelgroepen (ouderen met een e-bike en kleine kinderen) stimuleren.
 • verkeersveiligheidslessen aan scholieren faciliteren en meer aandacht voor verkeerseducatie voor senioren.
 • voldoende ruimte creëren bij de aanleg van doorfietsroutes zodat met met verschillende snelheden veilig kan inhalen.
50PLUS wil:
 • de maximumsnelheid bij fietsoversteekplaatsen terugbrengen naar 30 km per uur.
 • soepele overgangen van weg, fietspaden en stoepen voor gebruikers van fiets, scootmobiel, rolstoelgebruikers en mensen met een rollator.
 • voldoende mogelijkheden om de fiets te stallen bij bushaltes.
 • voorrang voor fietsers op alle rotondes in de provincie.
 • fietspaden versneld verbreden met zo min mogelijk tweerichtingsverkeer..
Denk wil:
 • het gebruik van de fiets stimuleren.
 • een betaalbaar deelfietsensysteem.
 • aantrekkelijke wandel- en fietsroutes creëren.
 • meer investeren in een goede infrastructuur voor fiets en langzaam verkeer.
Zwarte Piet is zwart heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor de fiets in haar programma opgenomen. BBB wil:
 • samen met gemeenten zorgen dat alle belangrijke knooppunten en woon-, werk-, schoollocaties verbonden worden door goede hoofdfietsroutes. Hier kunnen elektrische fietsers en speed pedelacs, maar ook ‘gewone’ fietsers, ouderen en scholieren veilig en comfortabel gebruik van maken.
 • slimmere fietsverkeerslichten in steden en dorpen waardoor zowel voor auto’s als fietsers de doorstroming aangenamer wordt.
 • Park+Bike en Park+OV-locaties bij steden creëren zodat automobilisten buiten de binnenstad kunnen parkeren en met de fiets of het OV hun reis kunnen vervolgen.
 • een doorfietsroute aanleggen bij IJsselstein/Nieuwegein/Utrecht.
 • de (duurzame) bereikbaarheid van Utrecht verbeteren door snelfietsroutes vanuit Woerden.
 • de Rembrandtbrug realiseren.
 • beleid op overlast door fiets en motorfiets op dijken en door dorpen.
 • investeren in groene wandel- en fietsroutes.
 • het gebruik van deelauto’s en deelfietsen bevorderen via technologie.
JA 21 wil:
 • veiliger fietsen mogelijk maken door gescheiden fietspaden en fietssnelwegen.
Volt wil:
 • investeren in elektrische deelscooters en fietsen bij overstappunten.
 • moderen overstap-hubs et elektrische deelscooters en leenfietsen.
 • fietssnelwegen door de hele provincie.
 • recreatieplekken voor o.a. fietsers duurzaam onderhouden.
BV NL heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor de fiets in haar programma opgenomen U26 Gemeenten wil:
 • fietsgebruik extra stimuleren door het realiseren van o.a. veilige en verbrede fietspaden zodat de (elektrische) fiets een gezond en goed alternatief wordt voor de auto op langere afstanden.
 • gemeenten stimuleren om binnen wijken en rondom scholen veilige fietsstroken en fietspaden aan te leggen, waarbij fietsen prioriteit hebben boven auto’s.
Stikstof GroenLinks wil:
 • de uitstoot van stikstof zo snel mogelijk drastisch verminderen.
 • duurzame boeren ontzien.
 • ook ingrijpen in bouw, industrie en vervoer.
VVD wil:
 • stikstofreductie hoeft niet verder te gaan dan nodig voor behoud en herstel van de Natura2000 gebieden.
 • agrariërs houden zelf de regie over invulling reductie van stikstofuitstoot.
FVD wil:
 • maximum snelheid weer omhoog.
CDA wil:
 • in overleg de volgende stappen: praktijkmaatregelen (zoals voer en mest verdunnen), innovatie, andere bedrijfsvoering, verplaatsing en pas als laatste bedrijfsbeëindiging met ruime vergoeding.
 • werken vanuit de daadwerkelijke natuurkwaliteit. Gebruik van de kennis en kunde van de (op te richten) ecologische autoriteit.
D66 wil:
 • essentieel om vóór 2030 de stikstofreductie te bereiken, overleg met vervuilers bij N2000 gebieden, liever geen gedwongen aankopen van agrarische bedrijven.
 • een einde aan grootschalige en intensieve landbouw, en agrarische ondernemers een eerlijke prijs geven voor natuurvriendelijke landbouw.
 • ook industrie en verkeer moeten inleveren.
 • vrijgekomen stikstofruimte door krimp van de intensieve veeteelt beschikbaar voor boeren en klimaatmaatregelen, woningbouw en duurzame transportvormen.
PvdA wil:
 • geen stikstofbank, niet extern salderen.
 • evt. stikstofruimte gebruiken voor woningbouw en PASmelders.
 • ondersteunen boeren die hun brood willen gaan verdienen op een manier die beter is voor.
 • natuur en milieu.
 • ook industrie en het vervoer moeten uitstoot minderen.
 • op provinciale wegen maximumsnelheid bij woongebieden naar 60 km/u.
ChristenUnie wil:
 • alle sectoren dragen evenredig bij aan uitstootreductie.
 • behalen van de natuurdoelen staat centraal.
 • PAS-melders met voorrang legaliseren.
 • marktwerking met vergunningen voorkomen, alle vergunningverlening via provinciale stikstofbank.
 • nieuwe verdienmodellen voor boeren.
 • landbouwgrond van opgekochte bedrijven moet beschikbaar blijven voor de agrarische sector.
 • boeren die zich inzetten voor natuurherstel en de versterking van biodiversiteit ruimhartig en structureel belonen.
PVV wil:
 • Zo snel mogelijk legaliseren van PAS-melders.
PvdD wil:
 • stappenplan voor snelle omschakeling naar een ecologische landbouw.
 • terugbrengen van de ammoniakuitstoot, door minimaal 75% minder dieren.
 • biologische boeren worden waar mogelijk ontzien.
 • technologische lapmiddelen, zoals luchtwassers en ‘emissiearme’ stallen, worden niet gesubsidieerd en vergund.
 • rondom natuurgebieden intensieve landbouw versneld afbouwen.
 • geld wordt groen besteed.
 • geen uitbreidingen van veehouderijen. Lopende vergunningstrajecten worden gestopt.
 • overheid koopt dier- of fosfaatrechten van stoppende veehouders.
 • bio-industrie en andere massale dierenpakhuizen actief terugdringen.
 • Roundup en andere milieubelastende bestrijdingsmiddelen verbieden.
 • ruimte maken voor duurzame en biologische extensieve kringlooplandbouw in gebieden grenzend aan het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000-gebieden.
 • een verbod op nieuwe ligboxstallen.
 • nieuwe intensieve landbouw nergens meer toestaan.
 • directe verkoop van streekproducten aan de consument.
 • landschapsbeheer door boeren makkelijker en financieel aantrekkelijker maken door sterk vereenvoudigde regels, continuïteit en hogere beheervergoedingen.
SGP wil:
 • hulp voor bedrijven die moeten verhuizen (bijvoorbeeld vanwege Natura 2000-gebieden).
50PLUS wil:
 • perspectief voor boeren in relatie tot stikstofmaatregelen.
 • geen gedwongen uitkoop.
 • industrie, luchtvaart en wegverkeer moeten ook evenredig bijdragen aan vermindering stikstofdispositie.
DENK wil:
 • kleinschalige, duurzame én diervriendelijke landbouw i.p.v. megastallen.
Zwarte Piet is zwart heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor stikstof in haar programma opgenomen. BBB wil:
 • niet dieraantallen en hectares, maar natuurkwaliteit (vogel/habitat richtlijnen) zijn leidend voor beleid.
 • ruimte door vrijwillige bedrijfsbeëindiging inzetten voor andere agrarische ondernemers (voorrang PAS-melders).
 • richtlijnen voor emissie reductie van industrie en andere sectoren.
 • uitvoeringsplannen dienen economisch en sociaal doelmatig te zijn.
 • start agro-innovatiefonds voor het toepassen van innovaties ter reductie van milieu impact van de landbouw.
 • voorstander van “provinciale agrarische grondbank” die ten dienste staat de continuïteit van agrarische bedrijven.
JA 21 wil:
 • tegen het landelijke stikstofbeleid.
 • geen gedwongen uitkoop of onteigening van boeren.
 • vertrouwen op de innovatiekracht van de agrarische sector.
 • een landelijke reparatiewet om de provincie te bevrijden uit de onrealistische stikstofwetgeving.
 • de onhaalbare stikstofwaarden (KDW’s) schrappen en uitgaan van de daadwerkelijke staat van de natuur.
 • invoering van een opgehoogde drempelwaarde van 1 mol.
 • woningmarkt van het stikstofslot.
VOLT wil:
 • lasten van de stikstofcrisis eerlijk verdelen, dus ook verkeer en vervuilende industrie.
BV NL wil:
 • een direct einde aan de stikstofhoax.
 • per direct stoppen met opkopen boerenbedrijven.
 • vereenvoudigen van de vergunningverlening.
 • niet langer agrarische grond opkopen.
 • afblijven van het plattelandsleven.
U26 Gemeenten heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor stikstof in haar programma opgenomen.
Amersfoort GroenLinks wil:
 • plannen voor nog ontbrekend OV concreet maken, bijv. tussen Utrecht Science Park en Amersfoort.
 • geen nieuwe verbindingswegen en grootschalige verbredingen, zoals de westelijke ontsluiting bij Amersfoort.
 • multimodale hubs rond steden zoals Utrecht en Amersfoort ontwikkelen.
VVD wil:
 • verkeersknelpunten op provinciale wegen aanpakken, bijvoorbeeld N221 bij Amersfoort.
 • aansluiting van het lokaal verkeer op het regionaal en landelijk wegennet verbeteren, afmaken van de rondweg Amersfoort.
CDA wil:
 • met de regio’s U16, Amersfoort en Foodvalley regie voeren op woningbouwopgave.
 • de relaties met bedrijven en maatschappelijk middenveld versterken, zoals Foodvalley, de regio Amersfoort en Utrecht-west.
D66 wil:
 • sterkste woningtoename laten plaatsvinden in de steden Utrecht en Amersfoort.
PvdA wil:
 • ontbrekende schakels in fietsnetwerk aanleggen, zoals Ponlijntracé Amersfoort-Leusden-Woudenberg.
ChristenUnie wil:
 • de intercitystatus van station Amersfoort behouden.
 • meer snelbusverbindingen, bijvoorbeeld tussen Amersfoort Centraal en Bunschoten/Spakenburg.
 • lightrailnetwerk bij nieuwe woonwijken in de stad Utrecht, in Nieuwegein, Amersfoort en de regio’s daaromheen.
 • afvalstortplaatsen (denk aan die langs de A1 bij Amersfoort) inzetten voor woningbouw.
PVV heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor Amersfoort in haar programma opgenomen. PvdD wil:
 • herplanten bomen de Vlasakkers bij Amersfoort.
SP wil:
 • supersnelbusverbinding tussen Veenendaal en Amersfoort.
SGP wil:
 • door het schrappen van de Westelijke Rondweg in Amersfoort verdienen wegen in de omgeving meer aandacht, zoals de kruising N413/N221 in Soest.
50 Plus heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor Amersfoort in haar programma opgenomen. DENK heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor Amersfoort in haar programma opgenomen. Zwarte Piet is zwart heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor Amersfoort in haar programma opgenomen. BBB wil:
 • rond Utrecht en Amersfoort ruimte zoeken voor grootschalige uitbreiding en de creatie van nieuwe stadsdorpen.
 • rechtstreekse noord-zuid busverbinding naar Amersfoort.
 • kritisch kijken naar woningbouw “Barchman Wuytierslaan” in Amersfoort m.b.t de “Boswet”.
JA 21 heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor Amersfoort in haar programma opgenomen. VOLT wil:
 • 10.000 woningen per jaar, tenminste 50% van de nieuwe woningen in het sociale en middeldure segment in drie woondeals voor de regio’s U10, Amersfoort en Foodvalley.
BV NL wil:
 • grote uitleglocaties aanwijzen zoals de A1 Zone, Amersfoort en Rijnenburg Utrecht, Houten Oost.
U26 Gemeenten heeft geen concrete beleidsvoorstellen voor Amersfoort in haar programma opgenomen.