Partijen
1. D66
2. VVD
3. GroenLinks
4. CDA
5. ChristenUnie
6. Amersfoort2014
7. SP
8. Burgerpartij
9. PvdA
10. Denk
11. Partij voor de Dieren
12. Jezus Leeft!
13. Zwarte piet is zwart
14. Amersfoort voor Vrijheid
15. Lijst Noelle Sanders
Onderwerpen
Lokale economie
Werk en inkomen
Bouwen en wonen
Bezuinigingen
Armoedebeleid
Zorg
Cultuur
Sport
Onderwijs
Mobiliteit
Duurzaamheid en klimaat
Open overheid en digitaal domein
Discriminatie en gelijkheid
Bestuurscultuur
Jericho
Stadhuis
Rondweg
Stadsring
Bosbad
D66 VVD GroenLinks CDA ChristenUnie Amersfoort2014 SP Burgerpartij PvdA Denk Partij voor de Dieren Jezus Leeft Zwarte Piet Amersfoort voor Vrijheid Lijst Noëlle Sanders
Economie D66 wil:
 • een gezonde financiële buffer waarborgen om in de toekomst risico’s te kunnen ondervangen;
 • investeren in een netwerkeconomie door o.a. zorg voor passende werkgelegenheid, ondernemerschap en stageplekken;
 • locaties beschikbaar stellen voor start-ups, scale-ups en sociale ondernemers;
VVD wil:
 • lokale regels wegnemen als deze herstel, groei en innovatie bij bedrijven belemmeren;
 • financiering aanvragen bij Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s, samen met lokale bedrijven;
GroenLinks wil:
 • meer arbeidsplaatsen creëren door een goed vestigingsklimaat voor bedrijven;
 • ruimte maken voor ondernemers en maatschappelijke initiatieven die vernieuwend zijn op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit;
 • investeren in het herstel van de stad met behulp van een Coronaherstelfonds;
 • basisbanen scheppen door (maatschappelijke) ondernemers te faciliteren;
 • het inhuren van externe medewerkers die bij de gemeente werken beperken;
 • zelfstandig ondernemers voldoende werkruimtes en ontmoetingsplekken bieden;
 • groene economie bevorderen door duurzame en verantwoorde ondernemers en bedrijven voorrang te geven;
CDA wil:
 • bedrijven verwelkomen die een duidelijk verduurzaamheidsbeleid voeren;
 • een weerstandsvermogen voor de gemeente dat 1,2 -1,5 keer de onderkende financiële risico’s kan dekken;
 • rijksinkomsten alleen inzetten voor taken die door de Rijksoverheid worden gevraagd;
 • kritisch kijken naar de doelmatigheid van de uitgaven voor Jeugdzorg;
 • een rekenkamer(functie) in de gemeente om te kunnen bepalen of het gemeenschapsgeld zorgvuldig en zinnig is uitgegeven;
CU wil:
 • goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionale en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap stimuleren;
 • gemeentelijke inkoop zoveel mogelijk lokaal of regionaal;
 • innovatie in het MKB bevorderen;
 • ondersteuning van starters en doorgroeiers d.m.v. goede werkplekken;
 • sociale ondernemers een grotere kans geven bij aanbestedingen en overheidsinkoop;
 • een (digitaal) loket voor ondernemers;
Amersfoort2014 wil:
 • lokale initiatieven faciliteren waardoor er nieuwe ondernemingen ontstaan;
 • een aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven en instellingen;
 • goede voorzieningen voor dagelijkse boodschappen in wijken en buurten;
 • bereikbaarheid van de stad verbeteren; voor wonen en werken;
Partij voor de dieren wil:
 • dat de gemeente een koop-lokaal initiatief begint en zelf het goede voorbeeld geeft;
 • dat de gemeente lokale producenten ondersteunt die hun producten in de regio willen verkopen;
 • dat de gemeente ZZP-ers, startups en organisaties die duurzaam ondernemen ondersteunt bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden. Zo mogelijk worden bestaande oude panden omgebouwd voor dit doel;
Amersfoort voor vrijheid wil:
 • lokale ondernemers en productie stimuleren;
 • gemeentelijke contracten binnen de regio houden;
Lijst Noëlle Sanders wil
 • een ondernemingscentrum voor startende ondernemers;
Werk en Inkomen D66 wil:
 • dakloze mensen helpen met opvang en dit koppelen aan een re-integratietraject;
 • meer vertrouwen en menselijke maat bij uitkeringen;
 • dat bij aanbestedingen organisaties participatiebanen creëren en kansen bieden aan nieuwkomers;
VVD wil:
 • actieve begeleiding van werkzoekenden bij (her-)scholing;
 • nieuwkomers actief betrekken bij samenleving;
 • een boete geven als iemand niet meewerkt om de Nederlandse taal te spreken;
 • werkzoekenden actief begeleiden naar (her-)scholing voor functies in de zorg, de bouw, installatietechnieken en de horeca;
GroenLinks wil:
 • mensen met weinig baankansen opleiden/omscholen t.b.v. de zorg, onderwijs, de bouw, energietransitie en verduurzaming van sociale huurwoningen;
 • basisbanen creëren voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet terecht kunnen;
 • meer gesubsidieerd werk en verdringing van reguliere arbeid door re-integratie tegengaan;
 • experimenteren met een persoonsgebonden budget inzetbaar voor zorg, werk, wonen, sport, welzijn en onderwijs;
CU wil:
 • ondersteuning bieden aan aan mensen met een beperking;
 • coöperatieve samenwerking tussen Sociale Werkplaats en werkgevers;
 • de tegenprestatie vanuit de Participatiewet laten aansluiten bij eigen kennis en talenten van mensen;
 • extra inzet door de gemeente voor mensen met psychische klachten om hen aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen;
 • maximale ruimte voor alternatieve re-integratetrajecten en vormen van regelarme bijstand;
Amersfoort2014 wil:
 • inwoners die gebruik maken van de bijstand (waar mogelijk) vrijwilligerswerk laten doen;
 • jeugdwerkloosheid tegengaan door creëren van stages en vrijwilligerswerk;
SP wil:
 • dat het minimumloon omhoog gaat naar €15,- per uur, te beginnen bij mensen die voor de gemeente werken en voor bedrijven/organisaties die voor de gemeente werken;
 • dat de informatieplicht vervalt en de bewijslast voor uitkeringsfraude bij de gemeente komt te liggen;
 • dat de sociale werkplaats werk blijft bieden waar mensen fatsoenlijk voor betaald worden;
PvdA wil:
 • basisbanen voor inwoners met een bijstandsuitkering en mensen met een aflopende WW-uitkering;
 • een bonus voor iedereen die uit de bijstand stroomt;
 • sancties en kortingen alleen toegepassen bij bewuste fraude;
 • stoppen met een verplichte tegenprestatie in de bijstand;
 • vrijstelling voor bijstandsgerechtigden die €500,- per maand verdienen en/of €100 per maand ontvangen;
 • een persoonlijke coach en minimaal vier contactmomenten in het jaar voor mensen in de bijstand;
Denk wil:
 • de kostendelersnorm afschaffen;
 • re-integratietrajecten meer richten op omscholing naar sectoren als de zorg en het onderwijs;
 • betere ondersteuning door gemeente van daklozen als het gaat om werk en inkomen, re-integratie en begeleiding;
Partij voor de dieren wil:
 • een pilot met een basisinkomen;
 • dat mensen met een bijstandsuitkering giften tot 20% van hun uitkering mogen behouden;
 • dat mensen die één jaar in armoede leven, eerder in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand;
 • een pilot op basis van ‘open hiring’ waarbij iedereen welkom is;
 • ondernemers en instellingen financieel stimuleren om iemand met een bijstandsuitkering aan te nemen;
 • sociale werkplaatsen behouden, mensen die meerwaarde toevoegen hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor de dagbesteding;
 • ondersteuning bieden aan uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen;
Jezus leeft wil:
 • het basisinkomen invoeren voor mensen met een laag inkomen of een uitkering;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • verder kijken dan stadsgrenzen om werkgelegenheid te bevorderen;
Bouwen en Wonen D66 wil:
 • Meer huur- en koopwoningen voor middeninkomens;
 • eerst binnen de stadsgrenzen bouwen;
 • opkoopbescherming;
 • zorgen voor geschikte woningen voor ouderen zodat huizen sneller vrij komen;
 • meer bomen, groene daken en gevels;
 • wonen op bedrijventerreinen mogelijk maken;
 • meer tijdelijke woningen;
VVD wil:
 • versoepeling van de eisen voor duurzaamheid en vaste percentages voor sociale huur bij nieuwbouw;
 • woningen met (gedeelde) tuin bouwen;
 • hoogbouw binnen de huidige stad, en laagbouw buiten de stadsgrenzen;
 • woningsplitsen toestaan;
 • woningen bouwen bij station Hoevelaken en langs de Eem voorbij de Kop van Isselt;
GroenLinks wil:
 • bij nieuwbouw minimaal 35% sociale huur en 20% middenhuur en koop;
 • binnen de huidige stadsgrenzen bouwen;
 • dat Hoogland-West en Stoutenburg-Noord groen blijven;
 • sociale huur evenredig over de stad verspreiden;
 • verkoop van sociale huurwoningen en opkoop door beleggers beperken;
 • zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding;
 • invoeren van een verhuurvergunning;
 • meer tijdelijke woningen bouwen;
 • woningsplitsen, woningdelen en bijbouwen mantelzorgwoningen;
 • meer cpo-projecten;
CDA wil:
 • meer sociale woningen en middensegment: 35% sociale huurwoningen en 20% middenhuur;
 • bouwen binnen de stadsgrenzen, niet in het groen buiten de stad; voor hoogbouw;
 • niet bouwen bij Hoogland-West en direct langs de Eem;
 • bij huurwoningen voorrang geven aan o.a. leraren, politie en zorgmedewerkers;
 • kantoorruimtes als woningruimte gebruiken;;
 • opkoopverbod voor beleggers, zelfbewoonplicht voor bestaande bouw;
 • hofjes, mantelzorg- en generatiewoningen;
 • beschermd wonen voor mensen met psychische problemen;
CU wil:
 • bouwen binnen stadsgrenzen, in het groen en op bedrijventerreinen;
 • kantoorgebouwen en winkelpanden tot woonruimte ombouwen;
 • lege panden van de gemeente voor start-ups gebruiken;
 • bij nieuwbouw 35% sociale huur en minimaal 20% middenhuur;
 • dat de gemeente zelf bouwgrond verkrijgt;
 • verhuurvergunningen, woonverplichting bij nieuwbouw, opkoopbescherming van bestaande woningen;
 • generatiewoningen, duo-wonen, hofjes;
 • bij nieuwbouw vast percentage woonvormen voor ouderen;
 • een starterslening;
 • nieuwe instrumenten zoeken: duo-koop, koopgarant, klus-huurwoningen;
Amersfoort2014 wil:
 • minimaal 35% sociale huur, 20% middenhuur bij nieuwbouw;
 • aantal gerealiseerde huurwoningen monitoren;
 • alleen binnen stadsgrenzen bouwen;
 • meer woningen voor starters en ouderen;
 • niet bouwen in Hoogland-West en park Schothorst;
 • alleen hoogbouw bij draagvlak;
 • beleggers van woningmarkt weren en woonvormen voor ouderen stimuleren;
 • verkoop en sloop sociale huurwoningen stoppen;
 • duurzaamheid als criterium opnemen bij bouw- en infrastructuurprojecten van de gemeente;
SP wil:
 • minimaal 40% sociale huur bij nieuwbouw en 20% middenhuur;
 • stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen, alleen slopen als bewoners het willen;
 • bouwen binnen de huidige stadsgrenzen;
 • kantoorruimte tot woningen ombouwen;
 • Amersfoorters voorrang geven op een deel van de nieuwbouw;
 • zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw en bestaande bouw;
 • huurstijging in middenhuur tegengaan;
 • actief beleid om kwetsbare mensen over de stad te spreiden;
BPA wil:
 • voldoende sociale huurwoningen voor jongeren;
PvdA wil:
 • minimaal 35% sociale huur bij nieuwbouw;
 • binnen de stadsgrenzen bouwen en langs de randen van de stad;
 • Liendert ontlasten: bouwplannen spreiden over de wijken;
 • Amersfoorters voorrang geven bij sociale en middenhuur;
 • hoogbouw;
 • gepaste huisvesting voor ouderen, zoals knarrenhofjes;
 • winkelpanden ombouwen tot woonruimte;
 • zelfbewoningsplicht;
 • de gemeente moet een actieve grondpolitiek voeren;
Denk wil:
 • Bij nieuwbouw: 20% extra sociale huur, Amersfoorters voorrang geven, meer ruime gezinswoningen;
 • hoogbouw;
 • meer geld naar onderhoud van sociale huurwoningen;
 • afspraken om huurstijgingen aan banden te leggen;
 • huurcoaches;
 • verhuurdersvergunning in bepaalde wijken;
 • opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht;
 • mystery guests inzetten tegen discriminatie op woningmarkt;
 • meer passend woningaanbod voor statushouders, ouderen, studenten, mensen met een beperking;
 • koopgarant, huurkoop onderzoeken;
 • meer standplaatsen voor woonwagens;
 • 75% van de inschrijftijd behouden na accepteren van een sociale huurwoning;
Partij voor de dieren wil:
 • meer sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen;
 • 60% sociale huur en middenhuur bij nieuwbouw of transformatie;
 • geen nieuwe villawijken;
 • eerst binnen de stad bouwen, geen bebouwing van park Schothorst, Stoutenburg-Noord en Hoogland-West;
 • bij sloop of nieuwbouw in de wijk evenveel sociale en betaalbare woningen terugbouwen;
 • meer bestaande sociale en middenhuur door woningcoöperaties;
 • reguleren verhuur particuliere woningen;
 • verhuurdersvergunning, zelfbewoningsplicht, leegstandverordening, opkoopbescherming;
 • kraken van langdurig leegstaande panden legaliseren;
 • regels voor AirBnB;
 • zelfvoorzienende woonvormen, ecowijken, zorgwoningen, generatiewoningen en tiny houses, cpo-projecten;
Jezus leeft wil:
 • meer sociale huur bij nieuwbouw en bestaande bouw;
 • woningsplitsen en dubbele woonbestemming toestaan;
 • geen hoogbouw;
 • maximaal 1 maand borg bij een huurwoning;
 • onderzoeken of meer bouwgrond vrij kan komen;
 • subsidie aan starters en voor het bouwen van 2-3 laags appartementen en seniorenwoningen;
 • tiny houses;
Amersfoort voor vrijheid wil:
 • niet meer dan 30% sociale huur bij nieuwbouw;
 • meer betaalbare woningen bouwen;
 • voorrang voor Amersfoorters voor sociale huur of koopwoning;
 • geen voorrang voor statushouders;
 • geen hoogbouw;
 • generatiewoningen. ;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • woningsplitsen en kamerverhuur binnen sociale huur mogelijk maken;
 • voorrang voor Amersfoorters bij koop en particuliere huur;
 • voorrang voor senioren;
 • kantoren tot woonruimte ombouwen;
 • niet bouwen in park Schothorst;
Bezuinigingen D66 wil:
 • bomen herstellen die in een eerdere bezuinigingsronde gekapt zijn;
Groenlinks wil:
 • eerst de inkomsten omhoog als er bezuinigingen nodig zijn;
 • de kwetsbaarste huishouden ontzien bij andere maatregelen;
CDA wil:
 • geen bezuinigingen;
CU wil:
 • de posten die te maken hebben met de nood van individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk ontzien bij bezuinigingen;
 • maatwerk voor mensen met weinig financiële draagkracht;
Amersfoort2014 wil:
 • een verlaging van de bestuurskosten;
 • bezuinigen op het gemeentelijk apparaat en bedrijven of instellingen die voor de gemeente werken of er subsidie van ontvangen;
SP wil:
 • niet bezuinigen op mensen in de bijstand;
 • stoppen met bezuinigingen en beginnen met investeren;
 • dat de behoeften van de mensen leidend zijn en niet de bezuinigingen van de gemeente;
PvdA wil:
 • alleen bezuinigen en versoberen rondom de Westelijke Ontsluiting;
Denk wil:
 • inzetten op goedkoper openbaar vervoer voor mensen in armoede, voor ouderen en voor kinderen;
 • bezuinigingen op het openbaar vervoer tegengaan;
Partij voor de dieren wil:
 • niet bezuinigen op sterke, onafhankelijke, lokale media, deze zijn van groot belang voor de inwoners van Amersfoort;
Armoedebeleid D66 wil:
 • inzetten op schuldenpreventie;
 • dat de gemeente de kwaliteit van bewindvoering onderzoekt en regels opstelt;
 • dat minimaregelingen makkelijker verkrijgbaar zijn door minder papierwerk;
 • dat de grens om aanspraak te maken op minimaregelingen speciaal voor kinderen, ‘royaal’ boven bijstandsniveau is;
GroenLinks wil:
 • experimenteren met een basisinkomen voor een deel van de langdurig werklozen;
 • structurele investering in schuldhulpverlening;
 • huisuitzettingen van gezinnen met kinderen voorkomen;
 • afspraken met organisaties en bedrijven over opschorten incassopraktijken;
 • toegankelijke en ruimhartige armoederegelingen zoals Geldcheck033;
 • dat mensen te veel ontvangen bijstand niet terug hoeven te betalen als de fout bij de gemeente ligt;
 • experimenteren met een persoonsgebonden budget inzetbaar voor zorg, werk, wonen, sport, welzijn en onderwijs;
CDA wil:
 • extra aandacht voor arme gezinnen om huisuitzetting te voorkomen;
 • op maat gemaakt schuldhulpverleningstraject waar de menselijke invalshoek centraal staat;
CU wil:
 • meer inzetten op preventie en vroegsignalering van armoede;
 • aansluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en verbinding leggen met Kansrijke Start;
 • doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer in de wijken;
 • actief hulp bieden aan gezinnen om huisuitzetting te vookomen;
 • huisuitzetting van gezinnen met kinderen <12 jaar verbiedent;
 • binnen twee weken moet iemand bij schuldhulpverlening terecht kunnen;
 • aansluiten bij landelijke initiatleven om schulden te voorkomen;
Amersfoort2014 wil;
 • dat de gemeente structureel de huur voor sociale banken, zoals de voedselbank, speelgoedbank, kledingbank betaalt;
SP wil:
 • een inkomen op het niveau van het NiBud voor ieder huishouden;
 • dat de huren omlaag gaan;
 • dat het eigen risico voor minima wordt afgeschaft;
 • een minimapas voor noodzakelijke uitgaven, sport, cultuur en school voor iedereen met een inkomen tot 150% van het minimumloon;
 • dat de lokale belastingen worden afgeschaft voor minima;
 • een gratis VOG en id-kaart voor houders van minimapas;
 • dat de gemeente schulden overneemt van kwetsbare groepen;
PvdA wil:
 • iedereen met problematische schulden toelaten in de schuldhulpverlening;
 • een individueel schuldhulpverleningsplan binnen zes weken. Bij dreigende escalatie moet dat sneller;
 • dat de schuldhulpverlening niet wordt uitbesteed aan commerciële partijen;
 • certificering en goede opleiding van bewindvoerders;
Denk wil:
 • een wethouder voor Armoedebestrijding;
 • schulden voor kwetsbare gezinnen opkopen;
 • kinderarmoede tegengaan;
 • de inkomensgrens voor armoedregelingen opgehogen en kwijtscheldingen behouden of uitbreiden;
 • gratis ontbijt op scholen;
 • een kinderkledingvoucher voor ouders met een inkomen <150;
Partij voor de dieren wil:
 • energie-armoede voorkomen door maatwerk van minimachoaches;
 • saneringskredieten verstrekken aan inwoners met problematische schulden;
 • extra inzet op het voorkomen van schulden bij jongeren;
 • ondersteuning van de voedselbank en weggeefwinkels;
 • natrajecten van schuldhulpverlening verbeteren;
 • sport, kleding en cultuurbezoek toegankelijk maken voor minima door inzet van bv een stadspas;
 • gemeentelijke belastingen eerder kwijtschelden door de normbedragen voor vermogen gelijk te stellen aan die van de Participatiewet;
 • voldoende gratis en passende slaapplaatsen voor dak- en thuislozen en hun huisdieren;
Jezus leeft wil:
 • een lokale munt;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • snelle hulp bij schulden;
Zorg D66 wil:
 • investeren in een goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs;
 • structurele afstemming/uitwisseling tussen afdelingen op het gebied van sociaal domein;
 • flexibileit in jeugdhulpbudgetten zodat kinderen tijdig en passend worden geholpen;
 • meer geld naar zorg en minder naar zorgadministratie;
 • gezond leven stimuleren zodat er minder zorg nodig is;
 • meer ruimte en minder regels voor professionals;
 • samenwerking tussen zorgaanbieders stimuleren;
 • mantelzorgers ondersteunen door te investeren in begeleiding en training;
 • dat de gemeente initiatieven voor woon-zorgoplossingen of mantelzorgwoningen ondersteunt;
VVD wil:
 • betere oplossingen vinden voor de voorzieningen waaraan het meeste gemeenschapsgeld wordt uitgegeven;
GroenLinks wil:
 • nieuwe zorg- en woonvormen, begeleiding en informatiepunten op wijkniveau voor mensen met GGZ-indicatie en ouderen met een zorgindicatie;
 • tijdige vervanging voor mantelzorgers;
 • geen wachtlijsten voor welzijnswerk;
 • dat zorgorganisaties aansluiten bij de diversiteit van hulpvragers;
 • huisuitzettingen voorkomen door jeugdhulpverlening meer aan te laten sluiten op de leefwereld van de jongeren;
 • signalen van misstanden nauwkeurig onderzoeken;
 • dat de groep over wie het gaat wordt betrokken bij het maken van nieuw beleid;
 • betere hulp en kosten besparen door samenwerkende zorgaanbieders;
 • een persoonlijk budget inzetbaar voor zorg, werk, wonen, sport, welzijn en onderwijs;
CDA wil:
 • professionals in wijkteams die zich gaan richten op preventie van gezondheidsproblemen;
 • geen ingewikkelde aanbestedingen, maar continuïteit binnen de jeugdhulp en WMO;
 • inkopen van zorg door inwoners moet makkelijker en naar draagkracht;
 • zorgcentra moeten een centrale en sociale functie hebben en in stand worden gehouden;
 • ouderenhofjes waar zorg is gecentraliseerd;
 • mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen met voldoende opvangplekken en begeleiding;
 • zorgen voor een volwaardig dekkend netwerk van defibrillators;
CU wil:
 • preventie, normaliseren (specialistische zorg alleen inzetten voor complexe problematiek, de vrij toegankelijke voorzieningen versterken) en formele en informele zorg beter verbinden;
 • positie van wijkteams versterken en hen de tijd en de ruimte geven om zelf laagdrempelige zorg te bieden;
 • dat pgb-gebruik mogelijk blijft;
 • dat de gemeente zorgt voor een goede coördinatie van informele zorg;
 • samenwerking met GGZ, politie en spoedeisende hulp voor mensen met verward gedrag;
 • time-outvoorzieningen en kortdurende opname, woonruimte, zelfhulpgroepen en 24/7 ambulante zorg;
Amersfoort2014 wil:
 • efficiëntere en effectievere hulp op maat;
 • samenwerking op wijkniveau, snelle doorverwijzing naar zwaardere zorg als deze niet op wijkniveau geboden kan worden;
 • voldoende opvangplekken voor mensen met verward gedrag;
 • scholing en ondersteuning aanbieden aan vrijwilligers;
SP wil:
 • fatsoenlijk loon voor zorgmedewerkers;
 • geen marktwerking in de (jeugd)zorg en geen eigen bijdragen;
 • zorgbuurthuizen;
 • recht op zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongeren na hun 18e;
 • verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen als kerntaak;
 • investeren in de GGD;
 • meer bedden bij GGZ-instellingen;
 • meer ondersteuning in de buurt;
 • investeren in de daklozenopvang;
 • meer voorzieningen voor mensen met een beperking;
PvdA wil:
 • basisbanen als middel om de zorg te versterken;
 • binnen het onderwijs een deel van de zorg uitvoeren binnen het passend onderwijsbeleid;
 • meer controle van de gemeente op zorg zodat exorbitante winsten van ‘zorgcowboys’ worden voorkomen;
 • dat maatschappelijke zorg voor ouderen meer samenvalt met huisvesting via zorgwoningen en gezamenlijk wonen;
 • goede monitoring van extra geld voor jeugdzorg;
Denk wil:
 • laagdrempelige zorg in de wijk met aandacht voor cultuur sensitieve zorg die aansluit bij de behoefte van de inwoners;
 • een betaalbare zorgverzekering voor mensen die in armoede leven;
Partij voor de dieren wil:
 • wachtlijsten binnen de jeugdzorg beperken;
 • knelpunten in de GGZ oplossen;
 • dat persoonlijke begeleiders bij mensen thuis komen;
 • ondersteuning voor gezinnen bij ingrijpende gebeurtenissen;
 • een geleidelijke afbouw van jeugdhulp voor jongeren >18;
 • voldoende crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld;
 • financiële ondersteuning voor mantelzorgers;
 • meer individuele inspraak voor cliënten in de zorg;
 • kwalitatief goede zorg op buurtniveau;
 • dat zorgverleners rekening houden met achtergrond, identiteit en levensstijl van gebruikers;
Jezus leeft wil:
 • hulp aan mensen met een (nog) niet erkende aandoening verbeteren;
 • dat de gemeente alleen nog maar samenwerkt met zorgaanbieders die geen winst maken;
Amersfoort2014 wil:
 • sportabonnementen beschikbaar maken voor iedereen waardoor een gezondere levensstijl gestimuleerd wordt;
 • ouders gelijkstellen aan de jeugdzorg voor de rechter;
 • second-opinions en herziening mogelijk maken;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • dat deskundigen de zorgaanvragen beoordelen;
 • meer aandacht voor zorg aan migrantenouderen;
 • aan de slag met onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort;
Cultuur D66 wil:
 • een breed festivalaanbod behouden;
 • meer kunst in de openbare ruimte;
 • geldstromen zoveel mogelijk bij de kunstenaars laten uitkomen;
 • amateurkunst blijven steunen;
 • een Ontwikkelfonds Cultuuronderwijs opzetten voor cultuur-educatieve projecten;
 • een cultuurhuis in de binnenstad als vervanging voor Flint en De Lieve Vrouw, met oefenruimtes en ateliers;
 • permanente culturele invulling van het Rietveldpaviljoen;
 • een expositieruimte bij het collectiecentrum in Vathorst waar rijkscollecties zijn opgeslagen;
 • passende huisvesting voor initiatieven via broedplaatsbeleid;
VVD wil:
 • de hoeveelheid cultuur per gemeentelijke euro optimaliseren door samenwerking tussen evenementen en faciliteiten;
 • dat bezoekersaantallen leidend zijn bij subsidies of culturele investeringen;
 • dat commerciële muziekscholen moeten concurreren met gesubsidieerde instellingen;
 • geen subsidie voor activiteiten die ook commercieel aangeboden worden;
GroenLinks wil:
 • investeren in een divers en toegankelijk cultuuraanbod, en kunstenaars helpen met permanente broedplaatsen in heel Amersfoort;
 • meer geld voor cultuureducatie op school;
 • grotere bekendheid van het Jeugdcultuurfonds;
 • een nieuw fonds voor kleine manifestaties en tentoonstellingen;
 • diverse programmering en talentontwikkeling door grote instellingen;
 • zes keer per jaar een culturele zondag;
 • braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen in de stad beschikbaar maken voor kunst, cultuur en artistieke experimenten;
 • respect voor milieu, natuur en omgeving door festivals;
CDA wil:
 • een cultuurvisie die aan alle bewoners recht doet qua cultuuraanbod en ruimtes;
 • mogelijkheden onderzoeken voor een nieuw, groot totaaltheater;
 • inzetten op een breed aanbod van cultuureducatie op scholen en toegankelijke kunsteducatie in de vrije tijd voor jeugd en jongeren;
CU wil:
 • focus op een historisch museum dat het verhaal van Amersfoort en omliggende plaatsen laat zien;
 • museum Flehite toegankelijk en aantrekkelijk maken voor kinderen en gezinnen die weinig te besteden hebben;
 • samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen stimuleren;
 • korting voor kinderen uit arme gezinnen;
 • waardige alternatieve bestemming zoeken voor leegstaande kerken;
 • heldere afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs) bij evenementen;
Amersfoort2014 wil:
 • kunst- en cultuuractiviteiten in buurt, wijk en stad ondersteunen;
 • het amfitheater in Emiclaer herstellen;
 • investeren in ruimtes waarin kunstenaars kunnen werken;
 • Rietveldpaviljoen behouden (en verduurzamen) als platform voor regionale kunstenaars;
 • innovaties in cultuur en kunst faciliteren en ondersteunen;
 • de bouw van betaalbare atelierwoningen stimuleren;
 • theater- en museumbezoek voor scholieren faciliteren;
 • behoud van cultureel erfgoed ondersteunen;
 • cultuuraanbod in lijn brengen met inwonersaantal;
 • nieuwe lokale journalistieke initiatieven ondersteunen;
SP wil:
 • korting op toegangsprijzen, musea worden eens per maand gratis toegankelijk voor minima;
 • een plan voor de toekomst samen met de Lieve Vrouw, Fluor en Flint;
 • betaalbare ateliers, expositieruime en plek voor beginnende bandjes;
 • meer geld voor cultuur in de wijk, wijkbibliotheken en amateurkunstverenigingen;
 • niet tornen aan het erfgoed Jericho;
 • budget voor een volwaardige lokale omroep die zich richt op onafhankelijke en professionele journalistiek;
BPA wil:
 • subsidies voor cultuurorganisaties met meer dan 30% overhead opschorten;
PvdA wil:
 • structureel meer investeren in cultuur, o.a. amateurkunst;
 • culturele basisinfrastructuur (theater, musea, bibliotheek en kunsteducatie) blijven ondersteunen;
 • sturen op kostenbesparing door meer samenwerking tussen deze instituten;
 • Flint, Fluor en Lieve Vrouw naar het oude Stadhuis;
 • woningbouw op de plek van de Flint;
 • geld voor verduurzaming, maar ook voor programmering en uitvoering;
 • cultuuraanbod in lijn brengen met inwonersaantal;
 • medewerkers van Cosmic [sic] & De Veerensmeederij betalen conform de CAO;
 • culturele voorzieningen in Amersfoort-Noord uitbreiden;
Denk wil:
 • een jaarlijkse Cultuurdag in Amersfoort organiseren, waarop inwoners op een feestelijke wijze met elkaar in contact komen om te leren over de verschillende culturen;
Partij voor de dieren wil:
 • structureel meer budget voor kunst, cultuur en erfgoed, ook voor eerlijke beloning in de culturele sector en voor ondersteuning van laagdrempelige (wijk)cultuur;
 • cultuur en erfgoed toegankelijk maken voor iedereen;
 • minstens één dag in de week gratis toegang tot musea voor inwoners van de gemeente;
 • broedplaatsen faciliteren voor (amateur-)kunstenaars, creatieve starters en duurzaam ondernemerschap;
 • de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken;
 • investeren in (wijk)bibliotheken en kunst- en muziekonderwijs;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • een cultuurvisie voor de komende tien jaar gelet op de ontwikkelingen rond de vernieuwing van de Flint. Kunst en cultuur hebben economische waarde;
Sport D66 wil:
 • naast het bestaande beleid meer aandacht voor mensen met een beperking;
 • sportverenigingen ondersteunen vanwege hun brede sociale functie: in verband met zorg, met de sociale cohesie in de wijk, etc;
 • dat verenigingen meer samengaan en/of fuseren;
 • een prijs voor ‘de vrijwilliger van het jaar’;
 • (top)sportevenementen inzetten voor imagoverbetering van de stad en voor talentontwikkeling;
VVD wil:
 • dat sport en beweging een prominente plek krijgen in de adviezen van de wijkteams;
GroenLinks wil:
 • sportverenigingen helpen bij het maken van een toekomstvisie en het werven en opleiden van vrijwilligers;
 • grote toernooien tussen alle scholen met aandacht voor sport, cultuur en saamhorigheid;
 • ontbrekende schakels in het fiets- en wandelnetwerk of veelgebruikte hardlooprondjes stoplichtvrij maken;
CDA wil:
 • dat sport toegankelijk is voor iedereen: jongeren, ouderen, mindervaliden en mensen met een kleine beurs;
 • o.a. herinvoering van het schoolzwemmen. Ieder kind moet een zwemdiploma halen;
CU wil:
 • fiets-, vaar-, wandel- en hardlooproutes en veilige ‘ommetjes;
 • dat (nieuwe) wijken de mogelijkheid krijgen om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare fitnessapparaten;
 • een sportakkoord met afspraken over een positieve sportcultuur (o.a. discriminatie en racisme, alcohol en drugs, vrijwilligersbeleid;
 • dat elk kind in Amersfoort aan het einde van de basisschoolleeftijd zwemdiploma’s heeft;
Amersfoort2014 wil:
 • laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden;
 • doelmatig uitgavenbeleid op het gebied van accommodaties;
 • het Bosbad moderniseren;
 • nieuwbouw van het zwembad Hoogland;
 • accommodaties beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking;
 • openbare ruimte (zoals parken) ‘beweegvriendelijker’ inrichten voor sporters, voetgangers, spelende kinderen en fietsers;
SP wil:
 • dat sport voor iedereen toegankelijk is, en niet voor de ‘happy few’ (toptalenten);
 • korting voor gezinnen met lage inkomens op het lidmaatschap bij sportclubs en op zwemmen;
 • dat sporten gratis is voor jeugd tot 12 jaar;
 • het schoolzwemmen weer invoeren;
 • in de openbare ruimte meer voorzieningen zoals calisthenicsparkjes, basketbal- en trapveldjes, freerunning locaties;
 • een gemeentelijk sportloket voor alle vragen van burgers;
PvdA wil:
 • sport als banenmotor voor mensen in de bijstand;
 • wijkcentra met een bundeling van sport, zorg- en welzijnsactiviteiten;
 • 2+1+2 beweegconcept voor jongeren (minstens 5 uur bewegen, waarvan 2 uur op school);
Denk wil:
 • financiële ondersteuning om sport toegankelijk maken voor iedereen;
 • openbare sportvoorzieningen realiseren voor jong en oud, waar ook mensen met een beperking gebruik van kunnen maken;
 • een breder aanbod van ‘ladies only’ sportmomenten, om meer vrouwen te betrekken;
Partij voor de dieren wil:
 • meer ruimte voor groen in de wijk, dus ook groene, natuurlijke speelplekken en grasveldjes;
 • geen milieubelastende prestigeprojecten zoals de Vuelta in Amersfoort;
 • geen nieuwe kunstgrasvelden, geen gebruik van gif bij onderhoud sportvelden;
 • geen nieuwe sportvoorzieningen in groene gebieden;
Jezus leeft wil:
 • geen bijdrage leveren aan topsport;
 • kleedkamers in zwembaden en sportaccommodaties gescheiden houden voor dames en heren en niet “genderneutraal” maken;
Amersfoort voor vrijheid wil:
 • overgewicht tegengaan door sport en een gezonde leefwijze bij jongeren te stimuleren;
 • de aanleg van sportgelegenheden stimuleren en faciliteren;
 • een sportabonnement voor iedereen toegankelijk maken;
 • lokale sportverenigingen behouden, aantrekkelijk maken en lidmaatschap stimuleren;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • sportvoorzieningen voor jongeren, maar ook voor ouderen;
 • een bredere rol voor sportclubs in de maatschappij;
 • naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en bijles bij sportclubs voor jongeren laten plaatsvinden;
 • activiteiten voor ouderen bij deze clubs onderbrengen;
Onderwijs D66 wil:
 • investeren in vroeg- en voorschoolse educatie;
 • dat elk kind naar school in eigen wijk kan;
 • ABC-programma’s op basisscholen en huiswerkbegeleiding op middelbare scholen voor kinderen die dat nodig hebben;
 • ondersteuning voor gezinnen met een taalachterstand;
 • een betere overgang tussen basisschool en middelbare school;
 • schoolgebouwen goed beheren met aandacht voor energie en binnenklimaat;
 • kansen creëren voor jongeren die vastlopen in het onderwijs;
 • betere matching en begeleiding naar onderwijs voor 55-plussers en andere belanghebbenden;
VVD wil
 • de verbinding versterken tussen het bedrijfsleven en het onderwijs zodat de behoeftes beter aansluiten op de arbeidsmarkt;
GroenLinks wil:
 • een aanmeldbeleid voor beter gemengde scholen;
 • natuur- en milieueducatie, cultuureducatie en voedseleducatie op alle scholen;
 • betaalbare voorschoolse educatie en meer diversiteit binnen de groepen;
 • uitbreiding van initiatieven als de IMC Weekendschool;
 • duurzame schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat;
 • dat de gemeente helpt bij het vinden en realiseren van stageplaatsen voor het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs;
 • experimenteren met een persoonsgebonden budget inzetbaar voor zorg, werk, wonen, sport, welzijn en onderwijs;
CDA wil
 • een digitale school voor het basisonderwijs voor zieke kinderen en kinderen met beperking of thuiszitters;
 • middelen voor bibliotheken en onderwijsinstellingen om leesvaardigheid te stimuleren;
 • voldoende (maatschappelijke) stageplaatsen voor jongeren. Regiocoaches van het UWV hierbij aan laten sluiten;
 • geld vrijmaken voor de brede invoering van de maatschappelijke stage;
 • achterstanden van jongeren helpen in te lopend.m.v. zomerscholen of extra begeleiding;
CU wil:
 • zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen bieden aan kinderen;
 • adequate ondersteuning voor leerlingen die uit dreigen te vallen;
 • extra begeleiding vanuit het wijkteam i.s.m. onderwijs voor overbelaste jongeren die niet of weinig naar school gaan;
 • voldoende stageplaatsen beschikbaar stellen voor jongeren uit de eigen gemeente;
 • meer aansluiting arbeidsmarktrelevante (v)mbo-opleidingen op overheid en bedrijfsleven in Amersfoort;
Amersfoort2014 wil:
 • gezonde schoolkantines;
 • samenwerking tussen de gemeente, bedrijven en het onderwijs om het beroepsonderwijs (vmbo-mbo-hbo) te revitaliseren;
 • het Leerwerkloket in stand houden;
 • wijkgericht werken voor scholen d.m.v. bibliotheken in scholen, maatschappelijke stage in de wijk en wijkleerbedrijven;
 • van Amersfoort een echte studentenstad maken met volwaardige hbo-opleidingen en bijbehorende (woon)faciliteiten;
SP wil:
 • betaalbare woningen voor docenten;
 • extra investeren in scholen in de moeilijkere wijken;
 • een conciërge op iedere basisschool;
 • groene schoolpleinen;
 • investeren in gezonde en veilige schoolgebouwen;
 • taalachterstanden voorkomen d.m.v. vroeg- en voorschoolse educatieprogramma’s;
 • segregatie in het onderwijs tegenaan door afspraken met kinderopvangorganisaties en scholen;
 • discriminatie bij stages bestrijden;
 • voorrang voor MBO-studenten uit Amersfoort voor gemeente-stages;
 • drugscriminaliteit en overlast voorkomen d.m.v. voorlichting op scholen;
 • de verkeersveiligheid rondom scholen bevorderen met parkeerverbod-zones;
 • meer opleidingsplaatsen voor HBO in de stad;
BPA wil:
 • goede stageplaatsen voor jongeren;
PvdA wil:
 • meer bewegingsonderwijs op scholen; 5 uur per week waarvan 3 uur onder schooltijd;
Denk wil:
 • kwalitatief goede schoolgebouwen met goede ventilatie en fijne schoolpleinen;
 • lerarentekort tegengaan door woningen aan te bieden aan leraren of lerarenopleidingen (deels) te betalen;
 • ondersteuning bieden aan jongeren die moeite hebben met het vinden van een stageplaats;
 • investeren in het onderwijsachterstandenbeleid;
Partij voor de dieren wil:
 • investeren in sport-, cultuur-, duurzaamheids- en muziekonderwijs;
 • investeren in zorgteams op zwakkere scholen;
 • schoolmaatschappelijk werk meer inzetten;
 • oude schoolpanden verduurzamen;
 • groene schoolpleinen met moestuin en gezonde kantines met gratis fruit en duurzame schoollunch;
 • een Gender & Sexuality Alliance op scholen oprichten;
 • lessen over eenzaamheid aanbieden;
 • voorlichting over seksuele grenzen aanbieden;
 • MBO-stageplekken realiseren bij gemeente en bedrijven die samenwerken met de gemeente;
 • strenger toezicht op toepassingen passend onderwijs;
 • schoolwijkagent op middelbare scholen;
Jezus leeft wil:
 • kleinere scholen;
 • thuisonderwijs faciliteren;
Amersfoort voor vrijheid wil:
 • kleinere scholen als norm; geen fusies meer tussen scholen;
 • kleinere klassen;
 • hogere beloningen voor leraren en stimuleren van fulltime arbeidsverbanden;
 • alternatieve scholingsprojecten aantrekken naar Amersfoort;
 • keuze voor thuisonderwijs respecteren en gangbaarder maken;
 • leraren opleiden om kindermishandeling vroegtijdig te kunnen signaleren;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • ondersteuning van de gemeente aan scholen die een waarschuwing van de onderwijsinspectie hebben gehad;
Mobiliteit D66 wil:
 • goede ov-verbindingen met omringende steden en betere fiets(snel)verbindingen;
 • per euro aan asfalt, min. 50 cent reserveren voor fietsprojecten (verbreding van hoofdroutes scholieren, schoolstraten afsluiten voor auto’s rond haal- en brengtijden);
 • fietsverkeerslichten standaard op groen op momenten met weinig verkeer;
 • max. 30 km/uur binnen bebouwde kom, m.u.v. straten met veel doorstroomverkeer;
 • fietsstraten, waarop auto’s te gast zijn;
 • parkeernormen verlagen bij nieuwbouw, en parkeernormen invoeren die passen bij de behoefte;
 • deelmobiliteitsoplossingen en dubbelgebruik van parkeerplekken;
 • duurdere parkeervergunning voor tweede en derde auto;
VVD wil:
 • door verkeersaanpassingen de bestaande knelpunten als De Nieuwe Poort en de stadsring wegnemen;
 • een reëel aantal parkeerplaatsen realiseren, verlagen parkeerplaatsen kan pas als mensen minder auto’s hebben;
 • parkeervergunningen invoeren;
 • de opbrengsten van experimenten met deelauto’s ten goede laten komen van inwoners, maar bij mislukking de kosten niet op de stad verhalen;
 • goed ov tussen stad en regio;
GroenLinks wil:
 • een autoluwe stadsring;
 • 30 km/uur als norm, 50 km/uur op doorgaande vierbaanswegen;
 • met het ov en fiets goed bereikbare natuur- en recreatiegebieden;
 • fietsstraten in woonwijken, en veilige en snelle fietsroutes;
 • meer fietsstallingen;
 • doorgaand autoverkeer beperken;
 • mobiliteitshubs aan buitenring;
 • minder parkeerplaatsen in de binnenstad, betaald parkeren uitbreiden naar hele stad;
 • parkeerontheffing voor inwoners in hun wijk, duurdere 2e en 3e ontheffing;
 • Stadsring, Amsterdamseweg t.h.v de Isselt versmallen naar tweebaansweg;
 • een jaarlijkse autovrije dag;
 • geen tweetakt brommers en tuktuks meer;
 • bevoorrading in het centrum alleen nog met emissieloze voertuigen;
CDA wil:
 • max. 30 km/uur in de bebouwde kom, op doorgaande wegen 50 km/uur en op Bunschoterstraat 60 km/uur;
 • fijnmazige en veilige (snel)fietsroutes;
 • voldoende fietsparkeerplaatsen bij OV-knooppunten, recreatieplekken, werkplekken en woningen;
 • regionale OV-knooppunten, met goede overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen;
 • alternatieve vervoersvormen stimuleren en gedegen parkeervoorzieningen in alle wijken;
 • deelmobiliteit mag niet ten koste gaan van verlaging van de norm van het aantal parkeerplaatsen;
 • meer groen en water op de Stadsring;
CU wil:
 • meer gratis fietsenstallingen, ook in autoparkeergarages;
 • fietsvriendelijke verkeerslichten;
 • betere fietsrekken;
 • fietsvriendelijke horeca het predicaat ‘fietscafé’ geven;
 • deelfietsen 24/7 beschikbaar maken;
 • oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten bij culturele plekken;
 • lobby voor extra Intercity’s, nieuwe buslijnen en OV-abonnementen voor de hele regio;
 • parkeergeld gebruiken om de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid te bevorderen;
 • ondersteunen van bewoners die hun straat één maand autovrij willen maken om alternatieven voor de auto te testen;
 • geen recht op laadpaal voor de eigen deur, maar wel de eigen auto opladen via een kabel over de stoep;
 • parkeervergunning voor bezoekers en vrijwilligers van maatschappelijke voorzieningen en voor mantelzorgers. In garages en op straat betalen per minuut. Parkeernormen verlagen;
 • 1 deelauto per 75 woningen;
 • max. 30 km/uur in bebouwde kom, op (ring)wegen met OV max 50 km/uur;
 • meer woonerven met max. 15 km/uur;
 • straten bij scholen afsluiten tijdens haal- en brengtijdens;
 • de doorstroming van verkeer verbeteren door kruispunten, groene golven en intelligente verkeerslichten;
 • Stadscentrum bevoorraden door zero-emissie voertuigen;
 • alle vuilniswagens uitstootvrij;
Amersfoort 2014 wil:
 • meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers;
 • verkeersproblemen oplossen in wijkwoonplannen;
 • gebieden met een parkeervergunning niet fiscaliseren;
 • standaard snelheid van 30 km per uur;
 • slimmere fietsverkeerslichten waardoor fietsers minder lang hoeven te wachten;
 • Park+Bike locaties creëren buiten de binnenstad;
 • woonerf herinvoeren;
 • autoluwe straten of wijken;
 • gebruik van deelmobiliteit stimuleren;
SP wil:
 • eerst onveilige verkeerssituaties oplossen, daarna de Stadsring herinrichten;
 • ruime banen voor voetgangers, fietsers en OV in wijken;
 • 30 km/uur in bebouwde kom;
 • iedere wijk en dorpskern de hele week bereikbaar per OV;
 • OV gratis voor jongeren <12 en ouderen >65 jaar;
 • meer veilige fietsverbindingen;
 • wachttijden bij verkeerslichten verminderen voor voetgangers en fietsers;
 • een aan bewoners dienstbaar parkeerbeleid invoeren;
 • een gratis eerste parkeervergunning voor inwoners rondom het centrum;
 • draagvlakmeting voor het vergunning parkeren opnieuw invoeren;
PvdA wil:
 • autoroutes omvormen tot routes met veel minder verkeer en een sterkere ruimtelijke kwaliteit;
 • de Nieuwe Poort verkeersluw inrichten;
 • transferia langs de rand van de stad;
 • de Gaslaan achter het Eemhuis toegankelijk maken voor fietsers;
 • rond de Hof meer ruimte voor fietsparkeren;
 • sociaal veilige snelfietsroutes naar de buitenwijken;
 • versterking van het lokale OV en terugkeer van een aantal lijnen die verdwenen zijn, zoals Hooglanderveen;
 • meer gebieden met eenrichtingsverkeer;
 • inrichting van een kwadranten-model;
 • standaard 30 km/uur-zones;
Denk wil:
 • gratis OV voor kinderen < 12 jaar, minima en 65+ senioren;
 • Mobility as a Service (Maas) niet grootschalig invoeren bij nieuwbouwprojecten en niet op voorhand minder parkeerplaatsen realiseren;
 • Reguliere vervoersmogelijkheden niet vervangen door het invoeren van deelmobiliteit;
 • parkeertarieven bij Meander Medisch Centrum;
 • betaald parkeren in de stad tot uiterlijk 18:00 uur, zodat bewoners daarna kosteloos bezoek kunnen ontvangen;
Partij voor de dieren wil:
 • fors investeren in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden;
 • meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben;
 • geen scooters, brom- en snorfietsen meer op fietspaden binnen de bebouwde kom;
 • scooters/brommers en tuktuks met tweetakt verbrandingsmotor weren uit stadscentra en recreatie- en natuurgebieden;
 • speed pedelecs/e-bikes welkom op fietspaden;
 • max. 30 km/uur in bebouwde kom;
 • max. 15 km/uur in woonerven;
 • vaker groen licht voor voetgangers, fietsers en OV;
 • voldoende gratis fietsstallingen;
 • 24/7 bewaking voor grote fietsstallingen;
 • onveilige fietsplekken snel aanpakken;
 • meer snelfietsroutes;
 • gratis OV voor minima;
 • regelmatig OV in alle woonwijken en dorpskernen;
 • deelfietsen bij bushaltes en P+R-terreinen;
 • meer carpoolplekken en liftershaltes;
 • geen nieuwe parkeerplaatsen;
 • lagere parkeernorm bij nieuwbouw;
 • hoger parkeertarief voor vervuilende auto’s;
 • een milieuzone invoeren, ook op het water;
 • geen vrachtverkeer in centrum en woonkernen;
 • mobiliteitshubs in wijk De Hoef;
 • stadshubs aan rand gemeente;
 • voldoende laadpunten met groene stroom;
Amersfoort voor vrijheid wil:
 • geen 30 km/uur zones waar dit niet nodig is;
 • voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe woningen;
 • geen deelauto’s als oplossing opleggen;
 • Stadsring behouden als autoweg;
 • geen nodeloze investeringen of subsidies voor laadpunten van elektrische auto’s;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • neer aandacht voor verkeersveiligheid;
 • woonstraten ombouwen naar straten waar de auto te gast is;
 • bij reconstructie knooppunt Hoevelaken voorkomen dat het sluipverkeer door de stad gaat;
Duurzaamheid en klimaat D66 wil:
 • fietsverkeer stimuleren door fietslichten vaker op groen te zetten;
 • 50-50 budget voor autoasfalt – fietsprojecten;
 • over duurzaamheid en schone lucht vooral inwoners informeren en bewonersinitiatieven stimuleren;
 • laadpunten voor electrische auto's faciliteren en pakeervergunningen voor 2e auto's duurder maken;
 • risico's van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering in kaart brengen en op basis daarvan politieke keuzes maken;
 • 1000 bomen per jaar bijplanten;
VVD wil:
 • duurzaamheidsmaatregelen dereguleren;
 • regenwaterberging bij infrastructurele projecten;
 • extern geld zoeken voor klimaatadaptatie, informatiecampagnes over subsidieregeleingen voor duurzame energie;
 • inzetten op het gebruik van het gasnet voor waterstof;
 • meer klein groen in wijken;
GroenLinks wil:
 • afspraken met woningcorporaties over hoeveelheid woningen energieneutraal zonnepanelen;
 • van gas af;
 • energiecoaches;
 • heropleiding voor groene banen;
 • afspraken met winkeliers tegen energieverspilling in winkels;
 • lokale warmteschappen waarin bewoners kunnen participeren in warmtenetten;
 • onderzoek naar geothermie;
 • biomassa alleen nog vergisten;
 • biomassacentrales na vergunningstermijn direct sluiten;
CDA wil:
 • duurzaamheid stimuleren;
 • groen op peil houden;
 • de stadsring ontstenen;
 • geen windmolens;
 • boeren stimeren om voor de lokale markt te produceren;
 • gemeentevoertuigen en bezorgdiensten zonder verbrandingsmotor;
 • voorlopig op het gas blijven;
 • fietsen bevorderen;
 • OV verbeteren;
CU wil:
 • actievere hulp voor inwoners bij woningisolatie, daarna pas zonnepanelen en warmtepompen. Ondersteuning voor minima daarbi;
 • mogelijkheid tot gedeeld eigendom van warmtenetten, minstens 50% lokaal eigendom van energieprojecten;
 • geschiktheid van daken voor zonnepanelen onderdeel van bouwbesluit;
 • klimaatplan in samenwerking met het Waterschap;
 • versterking van de biodiversiteit door vergroening met inheemse soorten;
 • plagen natuurlijk bestrijden;
 • duurzaamheidseisen op verpachte grond;
Amersfoort2014 wil:
 • bij gemeentelijke bouw-en infraprojecten duurzaamheid als belangrijk aanbestedingscriterium opnemen;
 • zo veel mogelijk circulair en energieleverend bouwen;
 • en integrale visie over klimatverandering met concrete maatregelen samen met rijk, provincie en inwoners;
 • terughoudend met windmolens en zonnevelden;
 • ecologisch maaibeheer voor biodiversiteit;
 • isolatiesubsidies voor minima;
 • biomassa niet langer beschouwen als duurzame warmtebron;
SP wil:
 • ruim baan voor fietsers, wandelaars en OV;
 • meer bomen;
 • focus op isolatie van woningen en zonnepanelen op corporatiewoningen, zonder huurverhoging;
 • terughoudend met zonnevelden, tegen windmolens, tegen biomassa [sic];
 • voor oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf;
BPA wil:
 • alleen investeren in bewezen, gedegen en realistische oplossingen;
 • geen windmolens in de polder bij Hoogland of Vathorst / Hooglanderveen;
PvdA wil:
 • participatie bij van het gas af gaan;
 • Eemhuis vol zonnepanelen;
 • groene investeringen bij openbare- en bedrijfsgebouwen;
Denk wil:
 • afspraken maken met woningcorporaties en middelen beschikbaar stellen voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. Zo krijgen alle sociale huurwoningen dubbelglas;
Partij voor de dieren wil:
 • bij klimaat- en bouwplannen een natuurtoets en een CO2-budget;
 • CO2-opslag in de vorm van bossen, meer natuurontwikkeling;
 • een ambitieus klimaatplan met bijbehorend budget en concrete, afrekenbare tussendoelen;
 • uiterlijk in 2030 een klimaatneutraal Amersfoort;
 • een wethouder voor Klimaat & Biodiversiteit;
 • een duurzaamheidstoets op al het beleid;
 • dat de gemeente strenger optreedt tegen vervuilende en energieslurpende bedrijven. Vuile bedrijven worden geweerd;
 • een gemeentelijke bijdrage aan isolatie van huurwoningen met lage energielabels;
 • zonnepanelen en groen als norm op bouwwerken, maar niet in de natuur;
 • alle nieuwe panden energiepositief;
 • niet investeren in warmtenetten die gevoed worden door restwarmte uit de fossiele industrie, bio-industrie of biomassacentrales;
 • geen kerncentrale in Amersfoort;
 • dat de vervuiler betaalt, maar ook een groene heffingskorting op de onroerendezaakbelasting;
 • initiatieven voor duurzame opwek voor ten minste 50% lokaal eigendom;
 • dat de gemeente elk jaar haar ecologische voetafdruk verkleint;
 • gemeentelijke gebouwen uiterlijk 2025 klimaatneutraal;
 • dat de gemeente gaat investeren in een gemeentelijk klimaatfonds;
 • aansluiting van Amersfoort bij de actie ‘fossielvrije pensioenbeleggingen’ voor zijn ambtenaren;
 • het huidige stadhuis wordt renoveren en energieneutraal maken;
Jezus leeft wil:
 • subsidies voor boeren en tuinders die overstappen naar biologisch, en voor minima voor verduurzaming van de woning;
 • niet van het gas af voordat er een duurzaam alternatief is en vanwege mensen die elektrogevoelig zijn;
Amersfoort voor vrijheid wil:
 • stoppen met het “klimaatbeleid""[sic];
 • geen beperkingen op basis van CO2- of stikstof-reductiedoelen;
 • geen windmolens, zonnevelden en biomassacentrales;
 • een kerncentrale (Thorium);
 • zonnepanelen op openbare gebouwen;
 • niet verplicht van het gas af;
 • geen duurzaamheidverplichting bij nieuwbouw;
Lijst Noelle Sanders wil:
 • woningen isoleren en zonnedaken aanleggen;
 • meer elektrische laadpalen en een waterstoftankstation;
 • warmtenetten niet stoken op biomassa;
 • een gemeentelijk energiefonds komen waar burgers en bedrijven renteloos kunnen lenen;
Open overheid en
digitaal domein
D66 wil:
 • het doel van gebruikte algoritmes publiceren op de gemeentelijke website;
 • een jaarlijke evaluatie van de gebruikte algoritmes door een ethische commissie;
GroenLinks wil:
 • gemeentelijk cameratoezicht alleen toestaan als dat tijdelijk en gericht is, bijvoorbeeld bij terugkerende veiligheidsproblemen;
 • dat algoritmen voor gedragsvoorspelling en besluitvorming transparant zijn en regelmatig getoetst worden op de naleving van mensenrechten, inclusief non-discriminatie en de beginselen van behoorlijk bestuur;
 • automatische verzameling van biometrische gegevens in de openbare ruimte niet toestaan;
CU wil:
 • dat de gemeente aandacht heeft voor de beveiliging van onze gegevens, de aanpak van digitale criminaliteit, en de borging van onze privacy;
 • cameratoezicht als middel, mits beperkt toegepast en gecontroleerd;
 • gevoelige persoonsgegevens koppelen om snel de juiste zorg te kunnen leveren. We moeten vertrouwen op een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens;
 • inwoners, die dat willen, helpen om digitaal vaardig te zijn;
Partij voor de dieren wil:
 • (digitaal) beschikbaar en openbaar maken van alle gemeentelijke informatie;
 • een gemeentelijk, openbaar lobbyregister;
 • formatie-afspraken openbaar maken;
 • online monitoring van inwoners vergaand beperkten;
 • een verbod op wifi-tracking van inwoners en advertentieborden met gezichtsherkenning;
 • dat gemeentelijk cameratoezicht alleen tijdelijk kan en onder strikte voorwaarden;
 • algoritmes alleen gebruiken als de werking ervan transparant is, en nooit zonder menselijk toezicht;
 • analoge middelen ondersteunen, zoals telefoon, een fysieke balie, post en contant betalen;
Jezus leeft wil:
 • acceptatie van contant geld in het gemeentehuis en alle publieke instellingen;
 • financiële prikkels voor ondernemers om contant geld te accepteren;
 • communicatie op papier (ook van gemeenteberichten in een huis aan huisblad) en vaste telefoonnummers behouden;
Amersfoort voor vrijheid wil:
 • Geen massa-surveillance/controle staat, privacy van burgers moet worden gewaarborgd;
Discriminatie en gelijkheid D66 wil:
 • actieve communicatie vanuit de gemeente tegen discriminatie, en over meldpunten en netwerken tegen discriminatie;
 • onderzoek naar intistutionele discriminatie als niet duidelijk is of deze plaatsvindt;
 • kennisvergroting over LHBTI bij welzijnswerkers en politieagenten;
GroenLinks wil:
 • gemengde sollicitatiecommissies bij de gemeente;
 • bij subsidies en aanbestedingen moet diversiteit een voorwaarde zijn;
 • toezicht op etnisch profileren door politie en boa's;
 • mystery guests inzetten tegen discriminatie in de horeca;
 • aangiftecampagne; ;
 • scholen met een voor LHBTIQ+ negatief klimaat tot verandering bewegen;
 • openbare faciliteiten toegankelijker maken voor mensen met fysieke, auditieve of visuele beperking;
CU wil:
 • een goed vindbaar, bereikbaar en actief antidiscriminatiebureau in onze gemeente;
 • met de samenleving in gesprek gaan;
 • een training intercultureel vakmanschap voor medewerkers van de gemeente;
SP wil:
 • Dat de gemeente het voortouw neemt en het voorbeeld is in het bestrijden van discriminatie en racisme;
 • horeca, huisbazen of ieder ander die discrimineert, publiekelijk aanpakken en waar mogelijk sancties opleggen. Dat geldt voor alle vormen van discriminatie: afkomst, leeftijd, klasse of seksuele oriëntatie;
BPA wil:
 • strijden voor het gelijkheidsbeginsel en streng handhaven;
 • gericht beleid maken tegen discriminatie;
Denk wil:
 • mytery guests inzetten tegen discriminatie op de woningmarkt, arbeidsmarkt en uitgaansleven;
 • dat gemeente-ambtenaren godsdienstige uitingen zichtbaar mogen dragen;
 • een antidiscriminatieloket in het gemeentehuis;
 • informatiepakketten over discriminatie, migratie en kolonisatie voor scholen;
 • een actieplan voor diversiteitsbevordering binnen de gemeente, ook voor de hogere bestuurslagen;
 • kosteloos naam wijzigen voor Amersfoorters als die naam een link heeft met het slavernijverleden;
Partij voor de dieren wil:
 • een plan tegen institutionele discriminatie;
 • een evenwichtige afspiegeling van de samenleving binnen het ambtenarenapparaat;
 • anoniem solliciteren mogelijk maken;
 • aangiftebereidheid van slachtoffers vergroten;
 • niet etnisch profileren of preventief fouilleren;
 • als gemeente excuses maken voor slavernijverleden;
 • dat Amersfoorters kosteloos hun naam kunnen laten veranderen als die stemt uit het slavernijverleden;
 • genderneutrale communicatie en toiletten;
 • ervaringsdeskundigen inschakelen voor voorlichting over (LHBTQIA+) discriminatie en racisme;
Jezus leeft wil:
 • geen verplichte voorlichting over seksuele diversiteit;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • investeren in de dialoog over anti-discriminatie;
Bestuurscultuur D66 wil:
 • bewoners vroegtijdig betrekken zodat zij invloed kunnen uitoefenen bij de planvorming en niet alleen op de details bij de uitvoering;
 • dat inwoners overheidsdiensten mogen uitvoeren als zij het beter kunnen (recht om uit te dagen);
 • experimenteren met een gelote burgerraad/wijkraad;
 • geschreven informatie voor inwoners is helder en jargonvrij formuleren;
 • dat ambtenaren en diensten zijn makkelijk en eenvoudig zijn te benaderen;
De VVD wil:
 • dat de gemeente haar inwoners op een begrijpelijke manier informeert over gegevens die belangrijk zijn om een mening te vormen over het lokaal bestuur;
 • bij het opstellen van nieuw beleid iedereen die dit direct raakt betrekken;
GroenLinks wil:
 • beleidsgegevens beschikbaar stellen als open data;
 • In iedere wijk een kinderwijkraad en de stad een kinderburgemeester;
 • experimenteren met een gelote burgerraad en met het recht van inwoners om overheidstaken over te nemen (right to challenge);
 • burgerinitiatieven voor betere ondersteuning koppelen aan ambtenaren;
 • meer gebiedsgericht gaan werken en minder sectorgericht;
 • meer doen om de continuïteit en kwaliteit van de lokale journalistiek te waarborgen;
CU wil:
 • dat inwoners voorafgaande aan beleidsvorming in de raad kunnen meedenken;
 • dat de gemeenteraad het laatste woord houdt bij inwonerpeilingen en experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging;
 • geen raadgevende referenda, mogelijk wel een bindend, correctief referendum met een uitkomstdrempel, als noodrem voor besluiten van de gemeenteraad;
 • steun voor herinvoering van de gemeentelijke ombudsman, een jongerenraad en een kinderburgemeester;
 • investeren in regionaal mediafonds en in het versterken van democratische vaardigheden binnen en buiten het onderwijs;
Amersfoort2014 wil:
 • inwoners vanaf het eerste begin betrekken en partner maken van planontwikkeling;
 • experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking en interactie met inwoners;
 • kinderwijkraden oprichten en een kinderburgemeester aanstellen;
 • het inhuren van externe ambtelijke medewerkers afbouwen en functies met een permanent karakter laten vervullen door eigen medewerkers;
 • steun voor nieuwe lokale journalistieke initiatieven;
SP wil:
 • dat beleid alleen wordt gemaakt in samenspraak met de mensen om wie het gaat;
 • de zeggenschap van de mensen versterken;
 • een referendum op wijkniveau invoeren;
 • maximaal vijf wethouders en beperking van extern ingehuurd personeel;
 • de afdeling communicatie halveren, Citymarketing verliest haar budget;
 • dat alleen bij hoge uitzondering voor geheimhouding gekozen mag worden;
BPA wil:
 • 100% transparantie;
 • dat burgers veel meer te zeggen krijgen over hun eigen leefomgeving;
 • vrijwilligers met respect behandelen;
 • zo snel mogelijk een externe lokale Ombudsman/vrouw aanstellen;
PvdA wil:
 • burgers middels 'starten voor de start' meer betrekken voordat beleid wordt gemaakt;
 • weer meer eigen medewerkers in dienst nemen in plaats te vertrouwen op externe inhuur;
Denk wil:
 • werk maken van participatie van inwoners vooraf en gedurende uitvoering van het beleid;
 • gemeentemedewerkers nadrukkelijker scholen in integriteit;
 • beloningen en vergoedingen voor bestuurders en ambtenaren matigen;
Partij voor de dieren wil:
 • alle gemeentelijke informatie in principe openbaar en digitaal beschikbaar maken;
 • een gemeentelijk, openbaar lobbyregister instellen;
 • formatie-afspraken openbaar maken;
 • maximaal 6 wethouders;
 • ondersteuning van (wijk)referenda en burgerberaden bij belangrijke besluiten;
 • een kinder- of jeugdraad invoeren;
 • één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert en ook buiten kantoortijden bereikbaar is;
 • een een gemeentelijke ombudsfunctie en kinderombudsfunctie;
 • demonstreren makkelijker maken;
 • meer geld voor lokale (onderzoeks-)journalistiek;
Jezus leeft wil:
 • dat Amersfoort werke volgens de richtlijnen van de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur;
Amersfoort voor vrijheid wil:
 • de lokale democratie versterken met een bindend referendum;
 • 100% transparant overheidsbeleid;
 • strenge, korte deadlines en termijnen voor gemeenteprojecten, vergunningsaanvragen en andere bestuurlijke processen;
 • stoppen met inhuren van externe partijen om onderzoekjes en analyses over de gemeente te doen;
Lijst Noëlle Sanders wil:
 • meer inwoners die direct invloed hebben op de keuzes die gemaakt worden;
 • experimenten met een gelote burgerraad. Bijvoorbeeld op wijk- of buurtniveau;
 • het uitdagen van de gemeente door wijkbewoners en instellingen stimuleren die taken beter, slimmer en/of goedkoper kunnen uitvoeren via budget- of buurtrecht;
Sloopplannen Jericho De dreigende sloop van Jericho is een voorbeeld waar enkel naar de huizen zelf gekeken wordt en mogelijk ontwikkelingspotentieel. Dat ook de sociale samenhang gesloopt wordt is iets wat te vaak vergeten wordt maar wat Amersfoort2014 betreft zeker niet minder belangrijk is. De woningen in Jericho blijven hoe dan ook staan en worden gerenoveerd. DENK Amersfoort spant zich maximaal in voor het behoud van sociale huurwoningen in de buurt Jericho. De huizen in Jericho worden niet gesloopt: de huizen worden gerenoveerd. Volksbuurten zoals Jericho niet slopen maar renoveren Volksbuurten zoals Jericho moeten behouden blijven omdat men elkaar hier helpt en dat is onbetaalbaar.
Nieuw Stadhuis wil een nieuw stadhuis Wil een nieuw stadhuis wil een nieuw stadhuis wil geen nieuw stadhuis wil geen nieuw stadhuis wil een goedkoper stadhuis. wil geen nieuw stadhuis wil gemeentehuis schrappen
Westelijke ontsluiting Westelijke Ontsluitng wordt niet expliciet genoemd. Wel belang van juiste en volledige informatievoorziening, en samenhang tussen 35 andere plekken in Amersfoort. Westelijke Ontsluitng wordt niet expliciet genoemd. Bestaande knelpunten als De Nieuwe Poort en de Stadsring kunnen door verkeersaanpassingen aan de west- of oostzijde van de stad worden weggenomen. GroenLinks is tegen het uitgeven van aanvullend hemeenelijk geld aan deze weg. Feit is, dat stoppen met het project de gemeente inmiddels meer geld kost, dan het doorzetten. We gaan op zoek naar een zo goed vervolg van dit project. Een zorgvuldig vervolg van de Westelijke Ontsluitng om de Beroemde Vrouwenbuurt heen, waarbij alle middelen zoals financieel, ecologisch, omwonenden, verkeersveiligheid en bestuur consistentie) worden gewogen. Is voorstander van het uitvoeren van de Westelijke Ontsluiting, waar de fiets- en voetgangersbrug, het ecoduct en het natuurherstel in Bos Birkhoven obderdeel van blijven. Amersfoort 2014 heeft altijd gestreden tegen de Westelijke Ontsluiting. Een weg waarvan de nut en noodzaak tot op de dag van vandaag niet is aangetoond. Een weg die nu al een enorme ecologische schade heeft veroorzaakt en waarvan de kosten de pan uit rijzen. De Westelijke Rondweg wordt niet aangelegd. De 2300 bomen die daarvoor dreigen te sneuvelen worden dus hoe dan ook gered. Amersfoort heeft volgens ons teveel geldverslindende prestigeprojecten. De Westelijke Ontsluiting waarbij de BPA begin 2021 de aanlegkosten al bereknde op 94,5 miljoen. De Westelijke Ontsluiting mag nooit meer dan het huidige budget van 68,3 miljoen kosten, we kiezen voor mensen, niet voor wegen. Er komen geen nieuwe wegen door natuur, zoals de westelijke rondweg of een weg door de groengordel in het Soesterkwartier. De Westelijke Rondweg van 80 miljoen of zelfs meer moet er niet komen.
Autoluwe stadsring Verlagen parkeernormen voor nieuwbouw met gemiddeld 30 procent en in de bestaande stad invoeren parkeernormen die passen bij de behoefte. Verder deelmobiliteitsoplossingen en dubbelgebruik van parkeerplekken en duurdere parkeervergunning voor tweede en derde auto. Het verminderen van verkeer op de Stadsring is alleen mogelijk als we aan alle kanten van de stad een goede ontsluiting hebben en zolang de binnenstad ook met de auto bereikbaar blijft. We steunen het initiatief ‘Van Ring naar Park’. Minder doorgaand autoverkeer op de Stadsring, meer ruimte voor groen, waterberging, fietsers en voetgangers. Temper het gebruik van stenen en asfalt. De plannen om op de Stadsring bomen en stromend water terug te brengen krijgt daarom onze steun. onderzoek naar een groenblauwe transformatie van de stadsring, zoals door het burgerinitiatief ‘Van ring naar park’ wordt voorgesteld (Dit vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie en de leefbare stad. Het oplossen van onveilige verkeerssituaties in wijken, zoals op de Noordewierweg en Neptunusplein, hebben prioriteit. Samen met buurtbewoners worden plannen gemaakt en er wordt dan ook geld beschikbaar gesteld om de plannen ook uit te voeren. Onveilige kruispunten en oversteekplekken pakken we aan. Deze plannen hebben prioriteit boven het herinrichten van de Stadsring. Op termijn willen we erg graag toe naar een autoluwe of autovrije Stadsring. Dit biedt kansen voor een mooie ontwikkeling voor recreatie en rustplekken rondom de stad. Stadsring behouden als autoweg.
Bosbad Niet specifiek over uitgesproken. Tegen een motie voor onderzoek verwarmd bosbad gestemd op 22/2. Niet specifiek over uitgesproken. Voor een motie voor onderzoek verwarmd bosbad gestemd op 22/2. Niet specifiek over uitgesproken. Voor een motie voor onderzoek verwarmd bosbad gestemd op 22/2. Niet specifiek over uitgesproken. Voor een motie voor onderzoek verwarmd bosbad gestemd op 22/2. Niet specifiek over uitgesproken. Voor een motie voor onderzoek verwarmd bosbad gestemd op 22/2. Modernisering van het Bosbad met behoud van de huidige wateroppervlakte en de ligweide. Onderzoek naar verruiming openingstijden en verlenging buitenseizoen door energie neutrale verwarming zwemwater. Bij de renovatie van het Bosbad wordt het bad verwarmd, zodat het bad het grootste deel van het jaar open kan blijven. Het oppervlak aan beschikbaar zwemwater mag niet worden verminderd. Niet specifiek over uitgesproken. Voor een motie voor onderzoek verwarmd bosbad gestemd op 22/2. Niet specifiek over uitgesproken. Voor een motie voor onderzoek verwarmd bosbad gestemd op 22/2. Er is een tekort aan receatief zwemwater en dit moet toenemen in Amersfoort. Dit sluit aan bij de modernisering van het Bosbad met behoud van de huidige wateroppervlakte en de ligweide. Niet specifiek over uitgesproken. Voor een motie voor onderzoek verwarmd bosbad gestemd op 22/2.